Финансова компенсация

Ако съм жертва на трафик на хора, имам ли право на финансова компенсация от страна на държавата?

По чл. 2, ал. 3 от Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления, всяка жертва на посочените престъпление има право на финансова компенсация на причинените материални щети от престъплението в размер от 250 до 5000 лв. Формулярите за кандидатстване може да подадете директно към Националния съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления или чрез администрацията на областния управител във Вашата област.

Компенсация от страна на държавата се извършва само за престъпления, извършени след 30 юни 2005 г.

Компенсация от страна на държавата не се дължи, ако вредите са обезщетени по друг начин.

За какви загуби мога да получа финансова компенсация от страна на държавата?

На компенсация подлежат единствено имуществени вреди, като:

- разходи за лечение, с изключение на разходите поети от Националната здравноосигурителна каса;
- пропуснати доходи;
- разходи по плащане на съдебни и деловодни разноски;
- пропуснати средства за издръжка;
- увреждане на имущества, когато е елемент от фактическия състав на престъплението;
- други имуществени вреди.

За всяка вреда, за която се търси финансова компенсация, трябва да се представят заверени разходооправдаващи документи и/или документи, доказващи вредата.

Какви формуляри са ми необходими за кандидатстване за финансова компенсация от страна на държавата?
Молба за финансова компенсация по Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления
Списък на документите, необходими за разглеждане на молба за финансова компенсация
Формуляр за предаване на заявление за компенсация в задгранични ситуации
Формуляр за предаване на решение по заявление за компенсация в задгранични случаи

Мога ли да получа правна помощ за изготвяне на формулярите?

Формулярът на молбата за компенсация не изисква правни познания, за да бъде попълнен. Практическа помощ и информация за попълване на формуляра може да получите от Националния съвет или органите при съответния областен управител, както и от органите на организации за подкрепа.

Къде трябва да изпратя формулярите?

Попълнените формуляри и придружаващите документи могат да се изпратят по пощата до Националния съвет или да се подадат лично. За граждани на чужди държави орган за получаване е Министерство на правосъдието.

Националният съвет се намира на адрес:

1040 София

ул.”Славянска” Nº 1

Експертна комисия към Националния съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления

Кога трябва да изпратя формулярите?

Формулярите за компенсация трябва да бъдат изпратени до Националния съвет или до съответния областен управител в срок от 2 (два) месеца, считано от влизане в сила осъдителната присъда или съдебния или прокурорския акт за прекратяване или спиране на наказателното производство. Пропускането на срока погасява правото на компенсация, освен ако пострадалият докаже, че го е пропуснал поради уважителни причини.

Къде мога да получа повече информация?

Национален съвет за подпомагане и компенсация на пострадалите от престъпления

Министерство на вътрешните работи

Европейската съдебна мрежа

Ако съм жертва на трафик на хора, имам ли право на финансова компенсация от страна на извършителя?

По силата на гражданското право на Р България, извършителите на престъпления сa длъжни да изплатят обезщетение на жертвата за покриване на причинените щети. За търсене на обезщетение, жертвата трябва да заведе дело срещу извършителя.

Наказателно процесуалният кодекс на Р България урежда начините за предявяване на искове за обезщетение от жертвите на престъпления. Ако жертвата не предяви претенция за обезщетение в наказателния процес или счита, че присъдената компенсация не покрива всички претърпени вреди, има право да предяви иск за обезщетение съгласно разпоредбите на Закона за задълженията и договорите пред гражданския съд, като делото се разглежда по реда, предвиден в Гражданския процесуален кодекс.

 

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.

Web Analytics