Програмата се изпълнява от дирекция „Превенции“ в Община Варна, с разрешение №147/09.05.2017 г., съгласно изискванията на Наредба №6/11.04.2014 г. на Министерството на здравеопазването и Министерството на образованието и науката за условията и реда за осъществяване на програми за превенция на употребата на наркотични вещества.

Тя е разработена от мултидисциплинарен екип, ръководен от доц. д-р Пенка Кожухарова от катедра„Педагогика и управление на образованието“наШуменски университет„Еп. Константин Преславски“.

Финансирането на дейностите се осигурява през бюджета на дирекция „Превенции“.

Основна цел на програмата е ограничаванена употребата на наркотични и други психоактивни вещества сред ученици от прогимназиален етапчрез предоставяне на значима, обективна и достъпна информация, изграждане на мотивация и умения за водене на здравословен живот и подкрепа на училищната политика за осигуряване на защитена социална среда.

Насочена е към две целеви групи: основна – ученици от V - VII клас и междинна – педагогически специалисти, родители, училищни лекари и медицински сестри, както и представители на институции и организации, професионално ангажирани с работа в конкретната училищна общност.

Програмата е безсрочна, а основните дейности се изпълняват през учебната година, структурирани в четири модула:

Модул 1: Обучение на педагогически специалисти

Обученията за педагогически специалисти се провеждат на две нива – базово и специализирани.

Базовото е предназначено за всички педагогически специалисти и е насочено към повишаване на информираността за проблемите свързани с наркотиците и другите психоактивни вещества.

Специализираните обучения са предназначени за класни ръководители на V - VII клас и учители, водещи учебни предмети в културно-образователните области „Природни науки и екология“ и „Обществени науки и гражданско образование“. В съдържателен аспект те са разработени в съответствие с Наредба № 13 за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование. Водещ обучител е доц. Кожухарова.За всеки педагогически специалист се осигуряваМетодическо ръководство за учители за превантивна работа в V, VI и VIIклас.

Успоредно с това,класните ръководителиимат възможност да се включат и в тренинг за разпознаване на специфичните признаци, индикиращи появата на проблемно поведение сред техните ученици и особено такова, свързано с употреба на наркотици или рискова консумация на алкохол. Основната задача е да се подпомогне тяхната работа, да анализират и оценяват рисковите фактори сред учениците от паралелката и да предприемат превантивни действия за справяне с тях.

Модул 2: Обучение на ученици

Образователните резултати от реализиране на програмата са обвързани с темите за здравословен начин на живот от учебните програми в съответните класове, темите от часа на класа и извънкласни форми, коитоможе да осигурят продължителност и връзки с други аспекти от личностното развитие на учениците.На всеки ученик се осигурява Работна тетрадка (книжка) за работа в час и в дома.

Модул 3: Работа с родители за превенция на употребата на ПАВ

Взаимодействието със семейството в програмата се реализира чрез информационни сесии за родители, включване в дискусии с учениците, викторини, конкурси или състезания, участие при разработване на учебни проекти или в дейности, свързани с промоция на здраве, родителски срещи и консултации. Информационните беседи за родители се провеждат в училищна среда от обучените педагогически специалисти и/или от професионалисти от дирекция „Превенции“.

Модул 4: Сътрудничество с общността при реализиране на превенция на употребата на ПАВ. Промоция на здравословен начин на живот в училищната общност и подкрепа в развиването на училището, като защитена социална среда

В този модул са планирани превантивните кампании, които се реализират на територията на училището или в общността, насочени както срещу психоактивните вещества, така и към други актуални проблеми от личностното развите на младите хора, превенция на рисковото поведение и подкрепа н аздравословния начин на живот.

Програмата е въведена в 14 варненски училища - ОУ „Антон Страшимиров“; ОУ „Г.С.Раковски“; СУ „Димчо Дебелянов“; ОУ „Добри Чинтулов“; ОУ „Константин Арабаджиев“; ОУ „Свети Иван Рилски“; ОУ „Иван Вазов“; СУ „Елин Пелин“; ОУ „Христо Ботев“; СУ „Любен Каравелов“; ОУ „Панайот Волов“; ОУ „Черноризец Храбър“; СУ „Неофит Бозвели“ и СУза ХНИ „Константин Преславски“.

Материали по програмата, предназначени за пети клас:

Методическо ръководство за учители за превантивна работа в пети клас

Какво трябва да знаем за...тютюн, алкохол, кофеин: книжка за пети клас

Материали по програмата, предназначени за шести клас:

Методическо ръководство за учители за превантивна работа в шести клас

Какво трябва да знаем за...тютюн, алкохол и анаболни стероиди: книжка за шести клас

logo sport

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.