РЕЧНИКна използваните съкращения и термини

ЕС – Европейски съюз

ООН – организация на обединените нации

РЗИ – Регионална здравна инспекция

РИО – Регионален инспекторат по образованието

СЗО – Световна здравна организация

СПИ – сексуално предавани инфекции

СПИН – Синдром на Придобита Имунна Недостатъчност. СЗО – Световна здравна организация

ХИВ – човешки имунодефицитен вирус. HIV (Human Immunodeficiency Virus).

“Проблемна употреба на наркотици” - консенсусно приета дефиниция на Европейския съюз и се определя като “инжектиране на наркотици и/или редовна/продължителна употреба на опиати, амфетамини и/или кокаин”.

СЪДЪРЖАНИЕ

ВЪВЕДЕНИЕ

ОБОСНОВКА

КРАТКО ОПИСАНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА

ПРИНЦИПИ НА СТРАТЕГИЯТА

ГЛАВНА ЦЕЛ НА СТРАТЕГИЯТА

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА СТРАТЕГИЯТА

ПРИОРИТЕТНИ ОБЛАСТИ

І Директни превантивни дейности в общността, сред младите хора и уязвимите групи .

1. Приоритетни мерки в общността

 1. Приоритетни мерки сред младите хора
 2. Устойчиви директни превантивни дейности сред младите хора, в уязвими групи и в общността по превенция на рисковото сексуално поведение, в контекста на многокомпонентна превенция.
 3. Повишаване качеството, обхвата и разнообразието на превантивните дейности и социални и здравни услуги по превенция и контрол на ХИВ/СПИН и СПИ.
 4. Устойчиво развитие на човешките ресурси, с акцент подготовка и поддържане на доброволчески структури и професионални мрежи от експерти и специалисти за осъществяване на дейности по превенция и контрол на ХИВ/СПИН и СПИ.
 5. Поддържане и разширяване на подкрепяща превантивните дейности среда.
 6. Адекватност на мерките, основани на анализ на местните условия и отчитащи потребностите на целевите групи.
 7. Интегрираност, комплексност и балансираност на мерките за превенция на ХИВ/СПИН и СПИ като част от усилията за съхраняване на общественото здраве.
 8. Мултидисциплинарност в подходите за справяне със заплахата от бързо и широко разпространение на ХИВ/СПИН.
 9. Партньорство между всички заинтересовани страни в борбата срещу ХИВ/СПИН и СПИ.
 10. Целесъобразност на бъдещите местни политики и общински програми, при отчитане на ХИВ/СПИН реалностите на национално и местно ниво.
 11. Устойчивост на превантивната политика чрез осигуряване на континуитет и ресурсна обезпеченост.
 12. Приоритетност в покритието и обслужването на младите хора и представителите на уязвимите групи.
 13. Равнопоставеност, гарантирани човешки права, премахване на стигмата и дискриминационните практиките спрямо лица, живеещи с ХИВ/СПИН.
 14. Единност в управлението и координацията на дейностите по превенция на ХИВ/СПИН и СПИ.
 15.  Външен мониторинг и независима оценка, гарантиращи високо качество и ефективност на прилаганите мерки.
 16. Поддържане, развиване и разширяване на наличния устойчив капацитет от управленски и координиращи звена, публични и частни организации и структури на гражданското общество за борба с разпространението на ХИВ/СПИН на територията на Община Варна, чрез Консултативния съвет по превенция на ХИВ/СПИН.
 17. Комбинирана превенция на ХИВ/СПИН и СПИ чрез съчетаване и съответствие на превантивни и интервенционни дейности и програми, насочени към свързани рискови поведения и групи в множествен риск – превенция на наркомании, трафик на хора, противообществени прояви и насилие; сред лица с повече от едно рискови поведения; нови групи – бежанци, мигранти;изтърпели наказание лишаване от свобода, напуснали възпитателни учебни интернати.

3. Приоритетни мерки сред уязвими групи

3.1. Общи направления за дейности по превенция на ХИВ/СПИН сред уязвимите групи

3.2. Специфични направления за дейности по превенция на ХИВ/СПИН и СПИ сред уязвимите групи

II Повишаване качеството, обхвата и разнообразието на дейности и социални и здравни услуги по превенция и контрол на ХИВ/СПИН и СПИ

III Устойчиво развитие на човешките ресурси

IV Поддържане и разширяване на подкрепяща превантивните дейности среда

управление, координация и финансиране

ВЪВЕДЕНИЕ

         Общинската стратегия за превенция на ХИВ/СПИН и СПИ 2016-2020 е израз на все по-голямата ангажираност на община Варна в провеждането на активни действия за ограничаване на рисковото поведение и превенция на социално – значимите заболявания сред децата и младите хора в града. Стратегията се базира на изградения капацитет и постигнатите резултати в изпълнението на Общинската стратегия за превенция на ХИВ/СПИН 2009-2014, Програма “Превенция и контрол на ХИВ/СПИН“ на Министерство на здравеопазването, финансирана от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и се основава на ключовите принципи и насоки за борба с разпространението на ХИВ/СПИН на СЗО и ООН, Националната здравна стратегия 2015-2020, Национална програма за превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции 2016-2020.

         В резултат на активната политика на община Варна, активното участие на партьорските организации – Регионална здравна инспекция, неправителствени организации, социални служби и местни медицински, социални и младежки структури, и в съответствие с ежегодни споразумения с Министерство на здравеопазването, за 8 години Варна се утвърди като модел за добри практики в областта на превенцията на ХИВ/СПИН, междуинституционалното сътрудничество, стратегическия подход при планиране и устойчивото развитие на местните политики по превенция на ХИВ/СПИН.

РЕЗУЛТАТИ от изпълнението на Общинската стратегия за превенция на ХИВ/СПИН – Варна, 2009-2014 и Програма Превенция и контрол на ХИВ/СПИН на местно ниво

Община Варна изпълни всички ангажименти по споразуменията за сътрудничество с Министерство на здравеопазването.

         В структурата на общинската администрация – в дирекция „Превенции“ е разкрито функционално направление „превенция на ХИВ/СПИН и СПИ“, разкрит е местен координационен офис, назначен е с щат програмен мениджър, общинският координатор е директорът на дирекция „Превенции“. От 2009 г. действа Консултативен съвет по превенция на ХИВ/СПИН като обществен орган за координация на местните политики по превенция на ХИВ/СПИН. Към съвета е разкрита и действа постоянна Младежка група, която участва активно в планирането и реализирането на превантивнитe дейности. Ежегодно община Варна финансира дейности по превенция на ХИВ/СПИН и СПИ през бюджета на дирекция „Превенции“ в рамките на Програма за превенция на рисковото поведение на деца и млади хора“. Провеждат се превантивно-информационни кампании, предназначени за обща популация с особена насоченост към младите хора. В училищата се осъществява устойчива превантивна програма, предназначена за учениците от горния училищен курс.

Активно се развиват доброволчески младежки структури за работа по метода връстници обучават връстници. Финансира се развитието на капацитета на специалисти и експерти чрез обучения и тренинги.

         С подкрепата и съдействието на община Варна към две неправителствени организации са разкрити: младежки здравно-информационен център за ромската общност и център за работа с уязвими групи хора, предлагащи платени сексуални услуги, мъже, правещи секс с мъже. Неправителствените организации, подполучатели по Програма Превенция и контрол на ХИВ/СПИН са подкрепени от Община Варна чрез предоставени безвъзмездно или под преференциален наем имоти общинска собственост, за реализиране на дейности по превенция на ХИВ/СПИН, чрез финансиране на проекти през бюджета на дирекция „Превенции“, чрез логистична и организационна подкрепа при осъществяване на дейността им.

ОБОСНОВКА

         България се намира на кръстопътя на две епидемии с различна динамика и с различни движещи сили. Епидемично разпространение на ХИВ/СПИН сред инжекционно употребяващи наркотици в страните от Източна Европа и сред групи мъже правещи секс с мъже в западноевропейски страни. Глобализацията и интензивните миграционни процеси, които се наблюдават от страни с епидемично разпространение на ХИВ (африкански и някои източни страни) към Европа поставят националната и местни системи за превенция и контрол на изключително изпитание.

         В България 90% от новорегистрираните с ХИВ в последните години са се инфектирали по сексуален път, по данни на „Националната програма за превенция и контрол на ХИВ/СПИН” към Министерството на здравеопазването. От началото на 2015г.  година са открити нови 204 ХИВ–серопозитивни лица, с което носителите на ХИВ в страната са официално 2250 лица. Реалният брой на хората с ХИВ, които все още не знаят това са многократно повече. В  последните години  се запазва тенденцията броят на новорегистрираните с ХИВ мъже да е близо четири пъти по-голям от броя на жените. Според пътя на инфектиране 36% от новите случаи са се заразили при хетеросексуален контакт, 52% – при хомо/бисексуален контакт, а 12%  – при инжекционна употреба на наркотици. Близо 34% от новорегистрираните са млади хора на възраст под 29 години.

         Дейностите за справяне с ХИВ са посочени като приоритетни в действащи стратегически документи: Национална здравна стратегия (2014-2020), Национална стратегия за демографско развитие на Р България (2012-2030), Национална стратегия за детето (2008-2018), Национална програма за превенция и контрол на туберкулозата в РБългария (2012-2015). Българското законодателство е хармонизирано с европейските директиви и международните конвенции.

        

         Нормативно е осигурен достъп до безплатно изследване за ХИВ и антиретровирусно поддържащо лечение, възможност за анонимно и конфиденциално консултиране и изследване след информирано съгласие. Чрез строг мониторинг и  контрол е гарантирана безопасността на всяка единица дарена кръв и донорските материи.

Рискът от вертикално предаване на ХИВ – от майка на дете сведен до минимум чрез системата от грижи за бременната и родилката. Законово е гарантирана защита от всички форми на дискриминация за хората, живеещи с ХИВ/СПИН.

Приети са нормативни документи, които специфично се отнасят до предоставяне на услуги, свързани с ХИВ – изследване, съобщаване и отчет, медицинско обслужване, в местата за лишаване от свобода. Утвърдени и влезли в сила са методически указания свързани с всички медицински аспекти на проблема ХИВ/СПИН. Приети са координационни механизми за взаимодействие при работа със специфични групи  по отношение на ХИВ/СПИН.

         Благодарение на обединените и синхронизирани национални и местни политики и програми в България беше постигната най-важната цел: недопускане на епидемия от ХИВ, задържане ниското ниво на разпространение на инфекцията, чрез разширяване обхвата на превенцията и подобряване качеството на живот на хората живеещи с ХИВ/СПИН.

         Въпреки това, предвид естеството на ХИВ, характеризиращ се със сериозен потенциал за предизвикване на епидемии за много кратко време, преустановяването или дори силното ограничаване на обществените и политически усилия по превенция на ХИВ/СПИН биха довели много бързо до загуба на постиженията и биха превърнали България в страна с много високо, дори епидемично разпространение на ХИВ/СПИН.

         Националната ситуация е много различна от тази преди 10 години. В момента страната ни е изправена на пътя на огромен бежански и миграционен поток, което влече след себе си много рискове, както за социалната система и системата на здравеопазване, така и за отделните хора.

Неминуемо е разширяването на дейностите по превенция на ХИВ/СПИН сред бежанци и мигранти, защото това са хора с друг начин на живот, социални отношения, нагласи, с неизвестен здравен статус. Предизвикателствата пред страната ни са много и тежки, затова е важно добре работещите структури да се запазват и развиват.

         Националната програма за превенция на ХИВ/СПИН 2008-2015 приключва, приключва и Програма Превенция и контрол на ХИВ/СПИН, финансирана от Глобалния фонд за борба със СПИН, туберкулоза и малария. Липсата на финансиране от външни донори трябва да се компенсира от националния и местни бюджети. Ангажиментите на общините ще нарастват, защото здравето и благополучието на населението не е само грижа на държавата, а и на местната власт. Ангажименти по създаването на условия и финансирането на дейности, които биха довели до запазване на постигнатите досега резултати и биха задържали разпространението на ХИВ/СПИН на ниско ниво.

КРАТКО ОПИСАНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА

         Този документ представя обобщен план за средносрочни действия по превенция на ХИВ/СПИН на територията на община Варна, посредством междусекторно сътрудничество и чрез въвеждане на система от общински превантивни политики и практики и прилагане на национални програми на местно ниво.

Общинската стратегия за превенция на  ХИВ/СПИН и СПИ включва основни приоритетни области.

ПРИНЦИПИ НА СТРАТЕГИЯТА

ГЛАВНА ЦЕЛ НА СТРАТЕГИЯТА

         Поддържане на ниско ниво на разпространение на човешкия имунодефицитен вирус (ХИВ) и намаляване на сексуално преносимите инфекции и на рисковото сексуално поведение в общността и сред уязвимите групи, посредством прилагане на национални програми на местно ниво и въвеждане на система от общински политики и практики за превенция на разпространението на ХИВ/СПИН и СПИ.

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА СТРАТЕГИЯТА

 1. Развитие и разширяване на интензитета, обхвата и достъпността на дейностите по превенция на ХИВ/СПИН сред младите хора в и извън училищна среда и специфични уязвими групи – пълен обхват на младите хора 12 - 25 г. с дейности по превенция на ХИВ/СПИН и промоция на сексуално и репродуктивно здраве, поддържане/разкриване на нископрагови центрове за превенция на ХИВ/СПИН в контекста на многокомпонентната превенция на рискови поведения увеличаващи риска от заразяване с ХИВ.
 2. Разработване и реализиране на програми за системни здравно-образователни и промотивни дейности за формиране на отговорно отношение към собственото здраве, позитивни промени в общностните норми и нагласи за предпазване от ХИВ, подкрепа на репродуктивно и сексуално здраве.
 3. Ангажиране на университетската академична общност и студентски структури за научно - изследователска подкрепа и участие в планиране и реализиране на дейности по превенция на рисково поведение и промоция на здравословен начин на живот.
 4. Партньорство с медиите и структури на гражданското общество за разработване, планиране и реализиране на програми за: повишаване информираността на населението по превенция на ХИВ/СПИН и СПИ, за социално отговорно поведение към хората, живеещи с ХИВ/СПИН, за преодоляване на стигмата и дискриминацията към уязвими групи.
 5. Приоритетни мерки сред младите хора
  1. Застъпничество за устойчива общинска политика по превенция и контрол на ХИВ/СПИН и СПИ, за намаляване дискриминацията спрямо хората, живеещи с ХИВ/СПИН, представителите на уязвимите групи, за обществена толерантност и подкрепа на дейностите и програмите по превенция на ХИВ/СПИН.
  2. Институционална подкрепа на Центрове за многокомпонентна превенция на ХИВ/СПИН сред уязвими групи.

ПРИОРИТЕТНИ ОБЛАСТИ

І Директни превантивни дейности в общността, сред младите хора и уязвимите групи .

1. Приоритетни мерки в общността

Целеви групи: населението на община Варна, медийна среда, структури на гражданското общество

Целеви групи: млади хора 12-25 г.и тяхната училищна, семейна и неформална среда

2.1. Стимулиране на прилагането в училищна среда на програми за превенция на рисково сексуално поведение и промоция на здравословен начин на живот, в контекста на многокомпонентната превенция, като бъдат обхванати училищата на територията на гр. Варна

2.2. Реализиране на програми за развиване на жизнени умения - изграждането на нагласи за отговорно и здравословно поведение на основата на добра осведоменост и развити социални умения, умения за вземане на решения, поемане на отговорност и управление на риска.

2.3. Въвличане на младите хора в разработването и прилагането на програми за техните връстници /връстников подход/.

2.4. Осъществяване на здравно-образователна и промотивна работа сред младите хора на групово и индивидуално равнище чрез съвременни образователни програми, основани на обучението чрез участие.

2.5. Специален фокус към деца и младежи в риск, породен от средата, семейството, както и съпътстващи рискове – употреба на ПАВ, агресивно поведение идр.

2.6. Ранна интервенция при деца и млади хора с проблемно и/или рисково поведение.

2.7. Ангажиране на млади родители в дейности по превенция на рисковото поведение и промоция на здраве в контекста на отговорното родителство.

3. Приоритетни мерки сред уязвими групи

Целеви групи: лица спроблемна употреба на наркотици; лица, предлагащи платени сексуални услуги, лица със специфични и особени нужди (лица с увреждания, лишени от свобода лица, бежанци, мигранти и др.), лица от специфични групи с рисково поведение, породено от културални норми и особености или сексуална ориентация ( от ромска общност; маргинални групи-(бездомници, клошари); мъже, правещи секс с мъже; лица в т.нар. множествен риск.

3.1. Общи направления за дейности по превенция на ХИВ/СПИН сред уязвимите групи

- Прилагане на недискриминиращи мерки спрямо лицата, принадлежащи към уязвимите групи.

- Намаляване на негативните последствия, произтичащи от неравнопоставеността между половете във всички уязвими групи.

- Комплексен интервенционен подход, предвид множествеността на рисковите поведенчески фактори, включващ групова и индивидуална работа в общностите, в това число консултиране, насочване и водене на случай.

- Пряка здравно-образователна и социално-психологическа работа в информационно-образователни центрове и на терен, и прилагане на модели на системно консултиране с представители на рисковите подгрупи.

-  Разработване и прилагане на интегрирани програми, осигуряващи комплексен подход в превенцията на ХИВ/СПИН и СПИ сред лицата в множествен риск.

- Разработване и прилагане на програми за добиване на социални умения, свързани с преодоляване на маргинализацията и подкрепа на социалната интеграция.

- Многокомпонентна превенция сред уязвимите групи в превантивни / информационно-обучителни центрове и работа на терен.Развиване на уменията за предпазване и преценка на риска от ХИВ и сексуално предавани инфекции и повишаване нивото на здравната култура.

- Разширяване на превантивните, социални и образователни дейности сред микросоциалното обкръжение на представителите на уязвимите групи и осигуряване на подкрепяща среда.

- Включване на лидери от общностите в разработването и прилагането на превантивни и научно-изследователски дейности.

- Подобряване на достъпа до услуги, свързани с превенцията и контрола на ХИВ/СПИН.

3.2. Специфични направления за дейности по превенция на ХИВ/СПИН и СПИ сред уязвимите групи

- Разширяване на възможностите за включване в програми и за достъп до услуги за намаляване на вредите за лицата, употребяващи инжекционно наркотици и предлагане на социални услуги за подкрепа и реинтеграция в обществото на лица, преустановили употребата на наркотици, в т.ч. услуги, насочени целево към бременни и майки с инжекционна употреба на наркотици.

- Многокомпонентна превенция сред високо уязвими подгрупи, които не са обхванати от системата на социални и здравни услуги, в направленията: превенция на ХИВ, СПИ и нежелана бременност; превенция на употребата и злоупотребата с ПАВ, превенция на трафик на хора и насилие, превенция на агресията; семейно планиране, овластяване на жени в риск, превенция на дискриминация и стигматизация и др.

- Разработване и реализиране на програми, предназначени за лица, предлагащи платени сексуални услуги, за добиване на умения, свързани с преодоляване на социалната изолация, алтернативна трудова реализация и улесняване достъпа до здравни и социални услуги.

- Подпомагане процеса на обучение на персонала в местата за задържане и лишаване от свобода за факторите и рисковете, свързани с придобиване на ХИВ инфекция.

- Активно идентифициране и включване в превантивни програми и в такива за намаляване на щетите на лица, напускащи местата за изтърпяване на наказанията(затвор, пробация и ВУИ).

- Прилагане на специфични дейности и подходи сред лицата с физически и психически увреждания. 

- Осъществяване на пряка здравно-образователна и превантивна работа сред групите на мъжете, практикуващи секс с мъже.

- Насърчаване на сътрудничеството с организации и институции, ангажирани с проблемите на бежанците и мигрантите.

- Разширяване на социално-психологическата подкрепа и работата по преодоляване на стигмата и дискриминацията за хората, живеещи с ХИВ/СПИН и тяхното социално обкръжение.

II Повишаване качеството, обхвата и разнообразието на дейности и социални и здравни услуги по превенция и контрол на ХИВ/СПИН и СПИ

 1. Ресурсно обезпечаване на превантивните дейности и услуги.
 2. Поставяне на акцент за работа по превенция на ХИВ/СПИН и СПИ и промоция на нерисково поведение към деца и млади хора в училища и интернати, чрез разширяване на обхващането им с утвърдени превантивни програми.
 3. Увеличаване на обхвата и честотата на услугите по доброволно консултиране и изследване за ХИВ и други СПИ.
 4. Прилагане на научно - базирана методология за превенция на ХИВ/СПИН и СПИ и подкрепа на системата за обмен на информация и добри практики сред участниците в превантивния процес.
 5. Мониторинг и организационна супервизия на структурите и услугите по превенция на ХИВ/СПИН и СПИ на територията на община Варна.
 6. Оценяване на ефективността на програмите и дейностите на местно ниво.

IIIУстойчиво развитие на човешките ресурси

 1. Подготовка и поддържане на доброволчески структури и професионални мрежи от експерти и специалисти за осъществяване на дейности по превенция и контрол на ХИВ/СПИН и СПИ.
 2. Поддържане и разширяване на партньорската мрежа от организации и институции на местно ниво за разработване и реализиране местната политика по превенция и контрол на ХИВ/СПИН и СПИ и на общински годишни програми.
 3. Подкрепа за развиването на доброволчески екипи за превенция на ХИВ/СПИН и СПИ, преодоляване на стигмата и дискриминацията и за сексуално и репродуктивно здраве сред младите хора и уязвимите групи
 4. Обучение и супервизия на професионалисти и доброволци, ангажирани с превенцията на ХИВ/СПИН и СПИ ( работа на терен, консултиране, насочване, водене на случай, изследвания, превенция на професионалния риск и стрес )

IV Поддържане и разширяване на подкрепяща превантивните дейности среда

 1. Активно привличане на медиите и структурите на гражданското общество за изграждане на подкрепяща обществена среда.
 2. Подкрепа на национални и регионални кампании по доброволно консултиране и изследване за ХИВ и СПИ сред различни групи от населението и гостите на града.
 3. Участие в организирането и провеждането на интегрирани биологични и/или поведенчески проучвания, свързани с ХИВ/СПИН и СПИ сред общността, младите хора и групи в повишен риск.
 4. Изработване на годишни доклади за мониторинг на целевите групи, анализ на ситуацията и отговора по отношение разпространението на ХИВ/СПИН с препоръки за последващи действия.

управление, координация и финансиране

1. Продължава действието на Консултативен съвет по превенция на ХИВ/СПИН. Съветът е обществено – консултативен орган за координация на дейностите по прилагането на настоящата Стратегия и осъществяването на националната политика по превенция и контрол на ХИВ/СПИН и СПИ на местно ниво. Съветът есъздаден със заповед на Кмета на Община Варна, като функциите му са определени с Правилник за организацията и дейността.

1.1 Основните задачи на Консултативния съвет са:

- да подпомага разработването на основните насоки и приоритети на общинската политика за превенция на ХИВ/СПИН и СПИ;

- да подпомага разработването на ежегодните програми за превенция на ХИВ/СПИН и СПИ, осъществявани от дирекция “Превенции”, община Варна;

- да подпомага координацията по изпълнението на дейностите по Националната програма за превенция и контрол на ХИВ/СПИН и СПИ на територията на община Варна.

1.2 Състав:

Председател  -директор надирекция „Превенции“, община Варна

Секретар – гл. експерт “Програмен мениджър по превенция на ХИВ/СПИН” при дирекция “Превенции”, Община Варна;

Членове: директори на Дирекции “Здравеопазване”, „Образование”, „Социални дейности“, председателите на Постоянни комисии “Здравеопазване”, „Социални дейности“, „Образование“- Общински съвет Варна; директора на Регионалната здравна инспекция Варна; началника на РИО Варна; директора на дирекция „Социално подпомагане“; председателите на организации, осъществяваща дейности сред уязвимите групи по превенция и контрол на ХИВ/СПИН на територията на община Варна и др.

2. Изпълнението на настоящата Стратегия се осъществява в тясно програмно, методологично и организационно сътрудничество с Националния съвет  по превенция и контрол на ХИВ/СПИН към Министерски съвет; Националните програмни документи за превенция и контрол на ХИВ/СПИН на Министерството на здравеопазването; национални и местни институции, ведомства и организации, пряко ангажирани с превенцията и контрола на ХИВ/СПИН, кръвно- и сексуално предавани инфекции.

3. Финансирането на дейностите по Стратегията се осъществява:

- от общинския бюджет - като част от „Програма за превенция на рисковото поведение сред деца и млади хора“ на Дирекция “Превенции”, Община Варна;

- от Министерство на здравеопазването – през бюджета на Национална програма за превенция и контрол на ХИВ/СПИН и СПИ 2015-2020 г.

- чрез привличане на средства по структурните фондове на ЕС и/или от международни и национални донори, имащи интерес в осигуряването на финансова помощ за борба срещу разпространението на ХИВ/СПИН.

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.