87191395 1253203024876061 9089677251187834880 nДнес в зала „Варна“, Община Варна се проведе първото за годината заседание на Местната комисия за борба с трафика на хора – Варна (МКБТХ).

Заседанието бе открито от г-н Тодор Иванов, зам.-кмет на Община Варна и председател на МКБТХ. В срещата участваха членовете на МКБТХ от Районна прокуратура – Варна; ОД на МВР – Варна, сектор БОП Варна; ГПУ Варна, дирекция „Социално подпомагане“; експерти от дирекция „Превенции“; представители на неправителствените организации: фондация „SOS-семейства в риск“ и сдружение „Съучастие“.

Представен бе отчет за дейността на комисията през 2019 г.

Не се наблюдават промени в тенденциите, свързани с трафика на хора на територията на Варна и областта.

По данни на Районна прокуратура – Варна през 2019 г. се забелязва леко намаление на жертвите на трафик, които за 2019 г. са 15 лица, а през 2018 г. са били 21 лица. Всички са лица от женски пол, като непълнолетните за 2019 са 4 лица, а през 2018 г. са били 8 лица.

През 2019 г. в приюта за временно настаняване за жертви на трафик на хора в гр. Варна е предоставена закрила на 15 жени – на възраст 16 – 38 г. От тях 13 са жертви на външен трафик (Гърция, Германия, Франция, Кипър, Италия, Албания, Великобритания, Полша), като основна форма на експлоатация е сексуалната.

През изминалата година МКБТХ Варна, дирекция „Превенции“, Община Варна продължи успешното изпълнение на „Програма за превенция на рисковото поведение сред ученици VIII-XII клас“ във варненските училища. По превенция на трафика на хора обучение преминаха 750 ученици. Обучени бяха нови 89 доброволци, работещи по метода „връстници обучават връстници“. Чрез проведените превантивни информационни кампании са достигнати над 5000 ученика. В рамките на кампаниите са проведени информационни беседи с 30 студенти.

В изпълнение на Програмата за дейността на МКБТХ Варна за 2019 г., Раздел III, „Обучение и квалификация на кадри“ обучение са преминали 170 професионалисти – служители на МВР, прокурори, съдии, педагогически специалисти, социални работници, членове на МКБППМН. Акцентът в обученията е превенция и прилагане на Националния механизъм за насочване и подпомагане на жертви на трафик на хора; Новите тенденции при трафик на хора и противодействие на престъплението; Методология на разследването и подкрепа на потърпевшите лица; Междуинституционално сътрудничество.

Комисията гласува и прие Програма за дейността на МКБТХ Варна през 2020 г. Основни акценти в дейността на комисията през 2020 г. ще бъдат:

  • Обучения и повишаване квалификацията на професионалисти с цел: Прилагане на „Националния механизъм за насочване и подпомагане на жертви на трафик на хора“; Подобряване взаимодействието между институциите и повишаване информираността при разследване, разкриване и предотвратяване на престъплението ТХ; Обмен на добри практики и набелязване на мерки за превенция на средата и намаляване на рисковете от попадане в трафик на хора; Предоставяне на адекватна защита на жертвите;
  • Изпълнение на дейности по превенция сред широката общност и по изпълнение на „Програма за превенция на рисковото поведение сред ученици VIII-XII клас“ – направление „Превенция на трафика на хора“ (информационни кампании и срещи, информационни сесии, обучения на доброволци за работа по метода „връстници обучават връстници“), с цел: Повишаване информираността, за да се намали риска от попадане в трафик; Промяна на обществените нагласи към съпричастност с жертвите на трафик; Привличане на нови доброволци за работа по превенция на трафика на хора в училище и изграждане на екипи за обучение на връстници.

 

 

 

 

Baner8

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.