На 7.02.2051329054 2185105531553985 7989356593307189248 n19 г. се проведе се съвместно заседание на Общинския съвет по наркотичните вещества, Общинската комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, Местната комисия за борба с трафика на хора и Консултативния съвет по превенция на ХИВ/СПИН и СПИ.

На работната среща присъстваха председателите на четири постоянни комисии към Общински съвет – Варна - ПК „Младежки дейности и спорт“, ПК „Здравеопазване“, ПК „Социални дейности и жилищна политика“ и ПК „Наука и образование“. В заседанието се включиха още и.д. Административен ръководител на Окръжна прокуратура – Варна, Зам.-председателят Окръжен съд – Варна, представители на Районна прокуратура и Районен съд – Варна, ОД на МВР, ГПУ „Пристанище Варна“, сектор – БОП – Варна, Българска православна църква, БЧК; директори на дирекции в Община Варна, дирекция „Социално подпомагане“, Центъра за Спешна медицинска помощ, представители на РУО – Варна, експерти от общински дирекции, неправителствени организации.

В хода на заседанието беше представена информация за реализираните дейности през 2018 г. на дирекция „Превенции“ във всички направления.

По важни акценти в отчетния доклад за 2018 г.:

  • „Програма за превенция на агресивното поведение сред ученици I-IV клас“. В рамките на теоретичния и практическия модул са обхванати общо 114 педагогически специалисти и 21 професионалисти от системата за превенция и противодействие на детското асоциално поведение;
  • „Програма за превенция на употребата на наркотични вещества сред ученици V-VII клас“. Проведени са обучения на 80 педагогически специалисти, през учебната 2017/2018 г., обхванати са 840 ученици от V-клас, с които са проведени три интерактивни теми в часа на класа, а през учебната 2018/2019 г. ще бъдат обхванати повече от 1800 ученици от V-ти и VI-ти клас;
  • „Програма за превенция на рисковото поведение сред ученици VIII-XII клас“ . В рамките на програмата са разкрити 10 училищни превантивни клуба; в тях участват 416 ученици-доброволци; 82 са доброволците към Градския превантивен клуб (ученици, студенти и работещи младежи, на възраст 18-25 г., работещи по направленията: „Наркотични и други психоактивни вещества“, „Рисково сексуално общуване, ХИВ/СПИН и СПИ“, „Трафик на хора“ и „Рискове в онлайн пространството“. През 2018 г. са проведени 41 обучения сред 517 ученици-доброволци; изнесени са 219 информационни сесии по всички направления пред 5 132 ученици.
  • Повишаване на квалификацията на професионалистите. През 2018 г. са проведени 19 обучения. През тях са преминали 779 педагогически специалисти, училищни лекари и мед. сестри, социални работници, обществени възпитатели, представители на правораздавателните органи, служители на МВР, други професионалисти по всички направления.
  • Превантивно - информационни кампании. През 2018 г. са проведени 11 кампании на училищно и на градско ниво. Достигнати са повече от 20 000 ученици, млади хора, граждани и гости на града;
  • През 2018 г. са реализирани седем програми осъществявани от неправителствени организации, финансирани през бюджета на дирекция „Превенции“;
  • През 2018 г. са реализирани 10 проекта на неправителствени организации за превенция на рисковото поведение сред деца и млади хора;

         В рамките на заседанието беше представена информация за тенденциите при употреба на наркотични вещества. Марихуаната е най-разпространеният наркотик сред пълнолетното население – над 90% от деклариралите употреба „поне веднъж в живота“. Всеки пети е посочил амфетамини, а всеки десети – екстази и кокаин. Не се откриват значими разлики по отношение на завършеното образование. През последните години не се наблюдават промени в тенденцииите в разпространенито на употребата на наркотични вещества сред подрастващите. Марихуаната остава най-разпространеният незаконен наркотик сред изследваните ученици.

         Беше представена и информация за детските противообществени прояви и правонарушения в община Варна за 2018 г. На територията на Община Варна за периода са образувани 162 възпитателни дела по отношение на 196 деца  - 51 малолетни ( 8-13 г.)  и 145 непълнолетни (14-17 г.). Наложени са 243 възпитателни мерки. В близо 100% от случаите предложенията за образуване на възпитателни дела са от Районна прокуратура, която определя проявите, като деяния съставляващи престъпления. Повече от половината възпитателните дела са за кражба, следвани по честота са тези на нанесени телесни повреди – 22 и свързани с наркотици – 17. При другите се наблюдават - хулигански прояви, унищожаване на имущество и грабежи. През 2018 г. има едно тежко престъпление срещу личността(убийство). За периода три деца са настанени във възпитателно училище интернат (ВУИ). 160 деца (8-17) са станали жертва на престъпления - от тях малолетни (8-13) - 57.

        По отношение на престъпленията свързани с трафика на хора се запазва тенденцията, преобладаващия брой случаи да бъде свързан със сексуална експлоатация. Трафик с цел трудова експлоатация има по изолиран характер. Трафик на бременни жени, с цел продажба на новородени не е установен през последната година, но риска от въвличане все още се оценява като висок, особено в районите с компактни ромски общности в гр. Варна, с. Каменар, гр. Провадия.

          По отношение на рисковото сексуално поведение на младите хора във Варна тенденциите са следните: все повече намаляват като тежест и като въздействие възпиращите това поведение и нагласи фактори – семейство, училище, медийна среда, младежки политики. Младите хора се чувстват все по-комфортно в ситуация на пълно разкрепостяване на сексуалните отношения; младите хора в риск и с рисково поведение по правило имат ограничен достъп до достоверна информация и консултиране; обществото реално не проблематизира промискуитета, сексуални контакти в съчетание с употребата на ПАВ; младите хора в риск и/или с ХИВ/СПИН и СПИ често се сблъскват с дискриминативно отношение или неразбиране от страна на обществото; професионалистите, които контактуват с младите хора в риск нямат почти никаква подготовка както по темата, така също и за начини и методи на работа в тази превантивна област с млади хора в риск, нормативна база, налични медицински и социални услуги в областта.

 

 

 

 

Baner8

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.