На 12-ти юли 2016 г. в Превантивно-информационен център „Младост“ към дирекция „Превенции“ се проведе тренинг - „Специфика при консултирането на деца с девиантно поведение“, ориентиран към подпомагане практиката на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН).

Организатори на събитието бяха Община Варна, дирекция „Превенции“ и Общинската комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

Участниците в обсъжданията бяха 23 (обществени възпитатели от местните комисии за БППМН от район „Одесос“, „Младост“, „Вл. Варненчик“ и „Аспарухово“, инспектори детска педагогическа стая). Водещ на тренинга бе проф. Иванка Бончева – психолог-психотерапевт.

Бяха разгледани два случая от практиката на местните комисии и инспекторите детска педагогическа.

Първата ситуация касае 13-годишно момче, с баща, периодично пребиваващ в затвора; майка – възпрепятстваща ходенето на момчето на училище, подтикваща го към извършване на действия, подпомагащи социалното им оцеляване. Семейството периодично сменя настоящия си адрес. Момчето има извършени кражби, бягства от дома, не посещава редовно училище. Съдът постановява, че детето е добре да се отглежда от майката, да не бъде извеждано от тази семейна среда.

Втората ситуация касае 14-годишно момиче с множество бягства от дома, противообществени прояви, живеещо с майка си - танцьорка в нощни клубове.

В хода на дискусиите, предвид комплексния характер на представените казуси, в подкрепа на работата с тези и подобни случаи, бе обсъдена необходимостта от регулярни между-екипни и между-институционални срещи, съгласуваност на предприетите дейности и приемственост в работата между екипите, в случаи, когато семействата сменят своя настоящ адрес (водещо до смяна на екипа, работещ с детето). Като съпътстваща тези дейности, се отчете и нуждата от периодични обучения за повишаване на квалификацията на специалистите, работещи в системата за превенция на детското асоциално поведение, предвид комплексния характер и динамика на случаите, с които работят.

През м. август 2016 г. е планирана втора такава среща за обсъждане на казуси от практиката на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

 

 

 

 

Baner8

logo sport

Бисквитките ни улесняват при предоставянето на услугите ни. С използването на нашите услуги ни разрешавате да използваме бисквитки
Повече информация Ok