vinil1Днес, 10 май 2016 г., в х-л „Черно море“, се проведе първата церемония по връчване на грамоти на варненски училища за активното им участие и принос в развитието и осъществяването на общинската политика за превенция на рисковото поведение сред деца и млади хора – „Младите хора и бъдещето“.

Организатор на събитието беше Община Варна, дирекция „Превенции“.

Основната цел на церемонията бе отличаване активността и устойчивите дейности на варненски училища, в партньорство с Община Варна, в посока превенция на рисковото поведение сред деца и млади хора.

Отличените училища, имайки визията и отговорността не само за учебните постижения на учениците, но и за подготовката на знанията и уменията им за живот, в продължение на почти 8 години, партнирайки с дирекция „Превенции“, осъществяват превантивни програми, кампании и дейности по превенция на: наркомании, трафик на хора, рисково сексуално общуване и ХИВ/СПИН, безопасен интернет.

Церемонията „Младите хора и бъдещето“ бе официалния израз на партньорството Община-училище и на разбирането, че обединените усилия на Община, училищна общност, родители и гражданско общество, са необходимите условия за формиране мирогледа на младите хора и личен принос за по-доброто бъдеще на обществото ни.

В церемонията участваха директори и помощник-директори на Първа езикова гимназия, IV ЕГ „Фр. Жолио-Кюри“, III ПМГ „Акад. М. Попов“, ГПЧЕ „Йоан Екзарх“, НГХНИ „К. Преславски“, Професионална техническа гимназия и МГ „Д-р П. Берон“; ръководители на превантивни клубове, ученици-доброволци от Градския и училищните превантивни клубове към дирекция „Превенции“ от посочените училища, както и ръководители и експерти от Община Варна, от Регионалния инспекторат по образованието, общински съветници и др.

Церемонията бе открита от г-н Т. Иванов – зам.-кмет на Община Варна, който приветства младите хора за техните усилия и най-вече дела в трудното поле на превенцията на рисковото поведение на младите хора.

В своето обръщение г-жа Светлана Коева – директор на дирекция „Превенции“, изрази своята благодарност, на първо място - към директорите на училищата за доверието, партньорството в съвместните дейности, за различното им отношение към децата – отношение на съзидание, съпътстване, изграждане на умения и знания за живот, отношение „градим бъдещето“; на второ място - към ръководителите на училищните превантивни клубове за личното им отношение, грижа, всеотдайност и професионализъм и на трето място – към учениците-доброволци за отговорностите, с които се обвързват, ставайки членове на превантивните клубове; за зрелостта в дискутирането и представянето на нелеките теми (трафик на хора, употреба на наркотици, предпазване от сексуално-преносими болести, агресия, рискове в интернет-пространството), за тяхната етичност, коректност и лоялност при общуването им с връстници – намират начин да са гъвкави и да зачитат мнението и опита на другите, без да излагат на риск доверието им.

Първите отличени в церемонията „Младите хора и бъдещето“ бяха Първа езикова гимназия, IV ЕГ „Фр. Жолио-Кюри“, III ПМГ „Акад. М. Попов“, ГПЧЕ „Йоан Екзарх“, НГХНИ „К. Преславски“, Професионална техническа гимназия и МГ „Д-р П. Берон“. На директорите на посочените училища бяха връчени грамоти за дългогодишно активно участие и принос в развитието и осъществяването на общинската и училищната политика по превенция на рисковото поведение сред деца и млади хора.

Директорите на училищата изказаха своята благодарност към учениците, към ръководителите на превантивни клубове и заявиха своята позиция, че ще продължат да са активни партньори на дирекция „Превенции“ в осъществяването на училищни и на общинската политика за превенция на рисковото поведение на децата и младите хора.

След това бяха отличени ръководители на училищни превантивни клубове от посочените по-горе училища. Те получиха грамоти за личен принос и активна дейност в реализирането на общинската политика по превенция на рисковото поведение сред деца и млади хора.

След своите ръководители, грамоти получиха и 23 ученици-доброволци от училищните превантивни клубове. Техните грамоти гласяха: „за участие в реализирането на общинската програма по превенция на рисковото поведение сред деца и млади хора и активна доброволческа работа в кампании и обучения по връстников подход“.

60 ученици-доброволци, на финала на церемонията, получиха своите удостоверения за преминати обучения по основните направления, по които работи дирекция „Превенции“: превенция на наркомании, превенция на трафика на хора, превенция на ХИВ/СПИН, безопасен интернет.

Церемонията „Младите хора и бъдещето“ поставя началото на официалното отличаване от Община Варна, дирекция „Превенции“ на училищната общност в града, активно и устойчиво ангажирана с предотвратяване и намаляване на рисковото поведение сред децата от начален, прогимназиален и гимназиален етап на образование.

Училищни превантивни клубовефункционират в Първа езикова гимназия, IV ЕГ „Фр. Жолио-Кюри“, III ПМГ „Акад. М. Попов“, ГПЧЕ „Йоан Екзарх“, НГХНИ „К. Преславски“, Професионална техническа гимназия и МГ „Д-р П. Берон“ с основен акцент:осъществяване на дейности по превенция на рисковото поведение сред деца и млади хора по метода „връстници обучават връстници” (рисково сексуално общуване, употреба на психо-активни вещества, трафик на хора, асоциално поведение и рисково поведение в онлайн пространството).Основната цел на клубовете е организиране на активните членове на училищната общност (ученици и учители)за намаляване разпространението на рисковите поведения и промотиране на здравословен начин на живот в училище.

В състава на Градския превантивен клуб, влизат най-активните и мотивирани членове от училищните превантивни клубове, които преминават допълнителни базови и надграждащи специализирани обучения и тренинги, работейки под супервизия на специалисти. Младите доброволци участват активно във връстниковия подход при осъществяването на общинската превантивна политика. Снимки от церемонията може да видите тук! 

 

 

 

 

Baner8

thumb6 varna ORIG