2016-01-29-089Днес, 29 януари 2016 г., в хотел „Черно море“ се провежда кръгла маса на тема „Община Варна – неправителствен сектор. Партньорство в превенцията на рисковото поведение сред деца и млади хора.“

Организатор на събитието е дирекция „Превенции“,Община Варна в партньорство с неправителствени организации.

Участници във форума са общински съветници; представители на общинските дирекции „Социални дейности“ и „Здравеопазване“; представители на РИО на МОН, дирекция „Социално подпомагане“, ОД на МВР – Варна; професионалисти от 17 неправителствени организации.

Кръглата маса бе открита от г-н Тодор Иванов – зам.-кмет на Община Варна.

Г-жа Светлана Коева – директор на дирекция „Превенции“, Община Варна, в своето изложение подчерта, че ефективната, качествена и устойчива политика на Община Варна по отношение превенцията на рисковото поведение сред деца и млади хора, се дължи изграденото партньорство с неправителствени организации, имащи ресурса от подготвени специалисти и професионалисти да осъществяват превантивни дейности.

Представеното партньорство „Община – неправителствен сектор“, утвърдено в практиката на дирекция „Превенции“ е в няколко посоки:

  • участие на неправителствени организации в състава на колективни местни органи за координация и управление (Общински съвет по наркотичните вещества, Местна комисия за борба с трафика на хора, Общински консултативен съвет по превенция на ХИВ/СПИН, Общинска комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните);
  • логистична и експертно-методологична подкрепа на неправителствени организации (предоставяне на помещения за осъществяване на социално-значими програми, насочени към деца и млади хора в риск; обучения за повишаване професионализма на екипите; обмяна на информация и иновационни практики и др.);
  • финансиране на програми и проекти, осъществявани от неправителствени организации (устойчиво, ежегодно чрез приеманата от Общински съвет – Варна, програма на дирекция „Превенции“ в частта й за финансиране на програми и проекти на НПО).

Директорът на дирекция „Превенции“ представи данни за финансираните през 2015 г. програми и проекти на НПО, съответно за 7 програми, на стойност 70 000 лв. и за 13 проекта, на стойност 60 000 лв.

В хода на представянето, г-жа Коева, изтъкна важната роля на изградената мрежа на взаимодействие както от дирекция „Превенции“ към всяка една от организациите, така и на партньорството между самите организации, по дейности – част от програмата на дирекцията.

Ръководителят на дирекция „Превенции“ изрази своята благодарност към екипите на неправителствените организации-дългогодишни партньори в превантивните дейности; представи параметрите на приетата от Общински съвет – Варна „Програма за превенция на рисковото поведение сред деца и млади хора – 2016“ и потвърденото за пореден път финансиране на програми и проекти на неправителствени организации и изрази своята увереност, че съвместната работа между екипа на дирекцията и екипите на организациите, ще продължи да е този двигател, който разработва, апробира, усъвършенства и устойчиво реализира уникални за страната програми и проекти.

Форумът продължава с представянето на програми и проекти, значими със спецификата на целеви групи, използвани подходи, иновативни дейности.

„Програмата за психологическо консултиране и психотерапия на студенти в риск“, осъществявана от Дружество по позитивна психотерапия в България, подпомага младите хора да развият собствените си ресурси за адаптация, да повишат своите компетентности за успешна реализация в професионален, социален и психологически аспект.

„Програмата за превенция на самоубийствата при деца и млади хора“, осъществявана от Фондация „Суицидопревенция“, е насочена към кризисна интервенция и посттравматична превенция на извършилите опит за самоубийство. Усилията са насочени към обединяване усилията на всички значими лица, имащи отношение към лечението и реинтеграцията на хората, извършили опит за самоубийство, в т. ч. – обучение на медийни специалисти за начина на отразяване на такова поведение.

„Училищно базираната програма за превенция на риска, свързан с употребата на алкохол, тютюн и легални психоактивни вещества“, осъществявана от Фондация „Деца на Балканите“, е насочена към ограничаване на употребата и злоупотребата с алкохол и тютюн от ученици от пети, шести и седми клас и към развиване на професионалните компетентности на педагогическите специалисти за реализиране на общоучилищен подход и превантивни дейности, свързани с употребата на психоактивни вещества.

„Програмата за изграждане и позитивиране на адекватни социални умения у пълнолетни правонарушители (18 – 25 г.) с история на употреба на наркотици, изтърпяващи ефективно наказание в затвор Варна“, осъществявана от Сдружение „Алтруист“, цели чрез психологически интервенции да се постигне намаляване на рецидивизма, ограничаване злоупотребата с наркотици, подкрепа на социалните компетенции и умения за безконфликтно общуване.

Кампанията „Православни ценности срещу наркотиците“ на Сдружение „Отвори очи“, реализирала се с благословението на Варненския и Великопреславски Митрополит Йоан, бе насочена към свещеници от Българската православна църква, родители, младежи, семейства от 7 енории на община Варна. Беседите „Православните семейни ценности срещу наркотиците“ бяха избрани като начин да се утвърдят православните ценности за осмисляне и водене на живот без наркотици, както и да се подкрепи усвояването на знания и умения за възпитание на подрастващите в духа на православието.

Проектът „Ранни срещи с правото“ на Областния съвет на БЧК – Варна, реализиран в партньорство с Окръжен съд Варна, бе насочен към ранна превенция срещу престъпността, свързана с употребата и злоупотребата с психоактивни вещества, чрез повишаване информираността на младите хора за структурата, функциите и значението на съдебната власт в България. 167 ученици са имали възможност да участват в 8 симулирани съдебни процеса и да преживеят ролята на страните в един съдебен процес, опознавайки още по-добре своите права и отговорности.

Проектът „Безопасен интернет“ на Сдружение „Споделено работно място“, бе насочен към родители на деца, на възраст между 5 и 12 години. Целта на проекта бе повишаване на родителската компетентност по отношение рисковете и заплахи за деца в интернет.

Проектът „Превенция на рисковото поведение сред уязвими деца чрез интерактивна работа с мобилна игротека „Шпилофан“ на Сдружение „Съучастие“, бе насочен към ограничаване практикуването на рискови модели на поведение чрез повишаване на позитивната самооценка, личностната увереност, трениране и подкрепа на социална умения, развиване на умения за психическа саморегулация. Методологията на проекта се основава на интерактивна работа с деца и родители от целевата група чрез мобилна игротека „Шпилофан“, съдържаща 20 игри, предназначени да се играят на открито от деца и възрастни, на принципа „Всички печелим!“. Снимки от проявата може да видите тук!

 

 

 

 

Baner8

thumb6 varna ORIG