На основание чл. 5 от Закона за борба с трафика на хора, през 2008 г. в гр. Варна е създадена Местна комисия за борба с трафика на хора със заповед на кмета на Община Варна и с решение на Националната комисия за борба с трафика на хора.

Съгласно чл. 8 от Закона за борба с трафика на хора, местната комисия:

1. организира и координира взаимодействието между отделните ведомства и организации в региона по прилагането на закона;

2. осъществява държавната политика и стратегия в областта на борбата с трафика на хора на територията на региона;

3. осъществява изпълнението на националната програма за предотвратяване и противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите му на територията на региона;

4. подпомага организацията за проучване, анализ и статистическа отчетност на данните във връзка с трафика на хора;

5. участва в международното сътрудничество за предотвратяване и противодействие на трафика на хора;

6. организира провеждането на информационни, разяснителни и образователни кампании за лицата от рисковите групи на трафика на хора в региона;

7. реализира програми за обучение на служители за изпълнение на функции във връзка с предотвратяването и противодействието на трафика на хора в региона.

Съставът на местните комисии е от 3 до 7 членове и се определя със заповед на кмета.

Състав на Местната комисия за борба с трафика на хора – Варна:

Председател: Тодор Иванов – зам.-кмет на Община Варна

Зам.-председател: Светлана Коева – директор на дирекция „Превенции”, Община Варна

Членове:

Владислав Томов – адм.ръководител – прокурор в Районна прокуратура – Варна

Силвия Кирилова – инспектор в сектор БОП – Варна към "ГД БОП" - МВР

Мустафа Мустафа – инспектор в сектор „ППВОО”,отдел "КП" при ОД МВР – Варна

Стефан Христов – инспектор  ГПУ – Варна

Адриана Григорова – директор на дирекция „Социално подпомагане”, Варна

Секретар:

Димитър Василев – гл. експерт „Секретар на Местната комисия за борба с трафика на хора", дирекция "Превенции"

Допълнителни членове:

Анна Николова – председател на Фондация „ЕС О ЕС – семейства в риск”

Илиян Ризов – председател на Сдружение „Съучастие”

Петя Атанасова - представител на сдружение "АВОПН"

Д-р Борислав Станчев – гл.експерт „Превенции”, дирекция „Превенции”, Община Варна

Камен Аполонов – ст.инспектор „ЕКОР", дирекция „УСКОР”, Община Варна

logo sport

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.