Съгласно чл.15 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ДВ бр.30/1999 г.; ДВ бр.63/2000 г.) и Постановление № 10 на МС от 17.01.2001 г. и във връзка с писмо № 62-НС-55/02.07.2001 г., за изпълнение политиката на Националния съвет по наркотичните вещества, Общински съвет - Варна с Решение № 1592-14, Протокол № 32 от 11.02.2002 г., учредява Общински съвет по наркотичните вещества – Варна, чиито функции и задачи се определят с раздел IV от Правилника за организацията и дейността на Националния съвет по наркотичните вещества (ДВ бр.8/2001 г.).

Общинският съвет по наркотичните вещества (ОбСНВ) е колективен орган, които разработва, осигурява и координира изпълнението на общинските програми за борба срещу злоупотребата с наркотичните вещества в общината чрез Превантивно-информационния център (ПИЦ) като звено на общинско равнище.

Превантивно-информационният център осъществява превантивни дейности и програми, както и събира, съхранява и анализира информацията на общинско равнище, която е необходима за осъществяването на общинската програма за борба срещу наркотиците и подпомага работата на Областния съвет по наркотичните вещества.

При изпълнението на националната политика, ПИЦ се ръководи методически от НЦН, а при изпълнението на общинските програми, ПИЦ се ръководи и контролира от ОбСНВ – Варна.

ОбСНВ се състои от Председател, Зам.-председател, Секретар и членове. Те са определени с решение на Общински съвет –Варна.

го

logo sport

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.