На основание чл. 6, ал.1 и ал.2 от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /ЗБППМН/ със Заповед на Кмета на Община Варна е създадена Общинска комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните.

Съгласно чл.чл. 10. (1) от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, при широкото съдействие на обществеността Комисията изпълнява следните задачи:

1.   Организира и координира социалнопревантивната дейност на територията на общината, издирва и установява съвместно с инспекторите при детска педагогическа стая и дирекциите "Социално подпомагане", малолетните и непълнолетните, които се нуждаят от помощ, и взема мерки за тяхната социална защита и развитие;

2.   Съдейства на лицата, излезли от социално-педагогическите интернати, от възпитателните училища-интернати, от поправителните домове и приютите за безнадзорни деца, пред компетентните органи за уреждане на основните им битови, трудови и социални проблеми;

3.   Следи отблизо поведението и развитието на малолетните и непълнолетните, излезли от възпитателните училища-интернати и поправителните домове, както и на осъдените условно или на предсрочно освободени от поправителните домове, и взема мерки за тяхното по-нататъшно правилно развитие;

4.   Упражнява контрол за спазването от работодателя на режима и условията за работа, установени за непълнолетните, настанени на работа по този закон, и при установяване на нарушения сезират компетентните органи;

5.   Подпомагат родителите, които срещат затруднения при възпитанието на децата си;

6.   Упражнява контрол върху намиращите се на територията на общината детски педагогически стаи, социално-педагогически интернати, приюти, възпитателни училища-интернати, поправителни домове, домове за временно настаняване на малолетни и непълнолетни и върху дейността на настойниците и попечителите на малолетните и непълнолетните;

7.   Изучава състоянието и причините за противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в общината и прави предложения пред съответните държавни органи и обществени организации;

8.   Изпълняват мероприятия по програми и дейности, организирани от Централната комисия.

           Съставът на комисиите е от 7 до 15 души и се определя със заповед на кмета.

Състав на Общинска комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните:

Председател: Тодор Иванов - зам.-кмет на Община Варна;

Зам.-председател: Светлана Коева - директор на дирекция „Превенции";

Секретар: Ана Абрашева - гл.експерт „Секретар на МК за БППМН", дирекция „Превенции"

Членове:

1.   Георги Банков - зам.-районен прокурор, Районна прокуратура – Варна;

2.   Станислав Андонов - прокурор „Надзор на непълнолетни", Апелативна прокуратура;

3.   Албена Славова - съдия, Районен съд - Варна;

4.   Анелия Станкова - обединяващ инспектор детска педагогическа стая, ОД на МВР -Варна;

5.   Адриана Григорова - директор на дирекция „Социално подпомагане";

6.   Магдалена Атанасова - Областна служба „Изпълнение на наказанията" - Варна;

7.   Лилия Христова - директор на дирекция „ОМДС", Община Варна;

8.   Николай Няголов - директор на дирекция „УСКОР", Община Варна;

9.   Любомира Комитска - директор на дирекция „Социални дейности", Община Варна;

10.  д-р Борислав Станчев - гл.експерт „Превенции", дирекция „Превенции", Община Варна;

11.  Константин Воденичаров - гл.експерт „Психолог", дирекция „Превенции", Община Варна.

Към Общинската комисия за БППМН в изпълнение на чл.7, ал.1 от ЗБППМН за решаване на текущи въпроси заседава оперативно бюро в състав:

1.   Ана Абрашева- гл.експерт „Секретар на МК за БППМН", дирекция „Превенции";

2.   д-р Борислав Станчев - гл.експерт „Превенции", дирекция „Превенции",Община Варна;

3.   Константин Воденичаров - гл.експерт „Психолог", дирекция „Превенции",

Община Варна.

logo sport

Бисквитките ни улесняват при предоставянето на услугите ни. С използването на нашите услуги ни разрешавате да използваме бисквитки
Повече информация Ok