На основание чл. 6, ал.1 и ал.2 от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /ЗБППМН/ със Заповед на Кмета на Община Варна е създадена Общинска комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните.

Съгласно чл.чл. 10. (1) от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, при широкото съдействие на обществеността Комисията изпълнява следните задачи:

1.   Организира и координира социалнопревантивната дейност на територията на общината, издирва и установява съвместно с инспекторите при детска педагогическа стая и дирекциите "Социално подпомагане", малолетните и непълнолетните, които се нуждаят от помощ, и взема мерки за тяхната социална защита и развитие;

2.   Съдейства на лицата, излезли от социално-педагогическите интернати, от възпитателните училища-интернати, от поправителните домове и приютите за безнадзорни деца, пред компетентните органи за уреждане на основните им битови, трудови и социални проблеми;

3.   Следи отблизо поведението и развитието на малолетните и непълнолетните, излезли от възпитателните училища-интернати и поправителните домове, както и на осъдените условно или на предсрочно освободени от поправителните домове, и взема мерки за тяхното по-нататъшно правилно развитие;

4.   Упражнява контрол за спазването от работодателя на режима и условията за работа, установени за непълнолетните, настанени на работа по този закон, и при установяване на нарушения сезират компетентните органи;

5.   Подпомагат родителите, които срещат затруднения при възпитанието на децата си;

6.   Упражнява контрол върху намиращите се на територията на общината детски педагогически стаи, социално-педагогически интернати, приюти, възпитателни училища-интернати, поправителни домове, домове за временно настаняване на малолетни и непълнолетни и върху дейността на настойниците и попечителите на малолетните и непълнолетните;

7.   Изучава състоянието и причините за противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в общината и прави предложения пред съответните държавни органи и обществени организации;

8.   Изпълняват мероприятия по програми и дейности, организирани от Централната комисия.

           Съставът на комисиите е от 7 до 15 души и се определя със заповед на кмета.

Състав на Общинска комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните:

Председател: Тодор Иванов - зам.-кмет на Община Варна;

Зам.-председател: Светлана Коева - директор на дирекция „Превенции";

Секретар: Ана Абрашева - гл.експерт „Секретар на МК за БППМН", дирекция „Превенции"

Членове:

1.   Георги Банков - зам.-районен прокурор, Районна прокуратура – Варна;

2.   Станислав Андонов - прокурор „Надзор на непълнолетни", Апелативна прокуратура;

3.   Албена Славова - съдия, Районен съд - Варна;

4.   Анелия Станкова - обединяващ инспектор детска педагогическа стая, ОД на МВР -Варна;

5.   Адриана Григорова - директор на дирекция „Социално подпомагане";

6.   Магдалена Атанасова - Областна служба „Изпълнение на наказанията" - Варна;

7.   Лилия Христова - директор на дирекция „ОМДС", Община Варна;

8.   Николай Няголов - директор на дирекция „УСКОР", Община Варна;

9.   Любомира Комитска - директор на дирекция „Социални дейности", Община Варна;

10.  д-р Борислав Станчев - гл.експерт „Превенции", дирекция „Превенции", Община Варна;

11.  Константин Воденичаров - гл.експерт „Психолог", дирекция „Превенции", Община Варна.

Към Общинската комисия за БППМН в изпълнение на чл.7, ал.1 от ЗБППМН за решаване на текущи въпроси заседава оперативно бюро в състав:

1.   Ана Абрашева- гл.експерт „Секретар на МК за БППМН", дирекция „Превенции";

2.   д-р Борислав Станчев - гл.експерт „Превенции", дирекция „Превенции",Община Варна;

3.   Константин Воденичаров - гл.експерт „Психолог", дирекция „Превенции",

Община Варна.

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.