Програма за превенция на агресивното поведение сред ученици от I – IV клас

Цели

1. Повишаване информираността и разбирането на учители, педагогически специалисти и родители за естеството на детската агресия.

2. Преодоляване на негативното отношение към „явлението“ детска агресия.

3. Подобряване уменията на учители и на педагогически специалисти за справяне с детското агресивно поведение, чрез усвояване на различни методи и подходи.

Целеви групи

Основна целева група – учители/възпитатели начален етап, педагогически съветници/училищни психолози, педагогически специалисти от варненски училища.

Препоръка – при подаване на заявка за участници в дейностите по Програмата биха могли да се съблюдават следните критерии:

•     включване на учители/възпитатели със стаж в начален училищен етап - до 5 години;

•     включване на педагогически съветник/училищен психолог;

•     включване на учители/възпитатели начален етап с много силна лична мотивация и интерес.

Подгрупи:

1. Ученици I – IV клас и техните родители.

2.Специалисти от системата за превенция и противодействие на детското асоциално поведение (обществени възпитатели към местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН), инспектори детска педагогическа стая, социални работници от отдел „Закрила на детето“ - членове на МКБППМН).

Дейности

Основни дейности.

I. Теоретичен модул: „Агресия в начална училищна възраст. Стратегии за овладяване и преобразуване“ – 12 академични часа, със следните акценти:

ü  Агресия. Градивна и деструктивна агресия.

ü  Възрастовите кризи – корени на агресивността.

ü  Агресията като реакция и поведение. Трансакционен анализ.

ü  Агресията – характерова черта.

ü  Жертвата на агресивен акт.

ü  Агресията на учителя.

ü  Принципи и модели при справяне с деструктивната агресия.

II. Практически модул: „Помощ за самопомощ. Примерни форми на деструктивна агресия и справяне с тях“ – 12 академични часа (под формата на групови супервизии).

ü  Градивна агресия – създаване и отстояване.

ü  Вербалната агресия на родител – как да я разбираме и реагираме.

ü  Агресията у деца със СОП.

Съпътстващи дейности към теоретичния и практическия модул:

1. Предоставяне на помагала по програмата:

ü  „В разпознаване на детската агресия. Стратегии за овладяване и преобразуване“ (помагало за учители).

ü  Детската агресия – градивна или деструктивна“ (помагало за родители).

ü  Добрата или лошата агресия“ (помагало за деца от предучилищна възраст до втори клас).

2. Връчване на удостоверения с посочен брой преминатите часове по програмата (конкретен брой часове за всеки участник).

III. Модул „Специфика при консултирането на деца с девиантно поведение“ – 8 академични часа (под формата на тренинг), предназначен за специалисти от системата за превенция и противодействие на детското асоциално поведение в община Варна.

Екип

Проф. Ив. Бончева, клиничен психолог-психотерапевт, лектор и супервизор

К. Николова, гл. експерт в дирекция „Превенции“, програмен координатор

Срок и място и за провеждане

Ежегодно, целогодишно.

Превантивно-информационен център по наркотичните вещества „Младост“

Варна, бул. „Владислав Варненчик“, кв. „Трошево“, бл. 50

За контакт

Телефони:

052 820 751 – К. Николова - програмен координатор

Emailemail

thumb6 varna ORIG