Консултативната програма за преодоляване на отклонения в поведението на деца  е нова за дирекция "Превенции". Нейното разработване и въвеждане стартира през месец март 2015 година.  

Програмата предоставябезплатно и конфиденциално за децата и родителитеим, висококвалифицирано индивидуално, фамилно и групово консултиране, от психолози с  опит в работата с деца с отклонения в поведението.

Основните акценти в програмата са:

Овладяване на начини за справяне с гнева и агресивното поведение;

Помощ за изграждане на качества и умения за преодоляване на трудности;

Самоопознаване и самооценка.

Програмата предлага консултации и психо-социални интервенции на индивидуално и фамилно ниво, водене на случай.

Екипите на Програмата работят със секретаря на ОКБППМН – А.Абрашева, с местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, с инспекторите детска педагогическа стая в Община Варна, с отдел „Закрила на детето” към дирекция „Социално подпомагане”.

Дейностите се осъществяват в двата центъра за социална превенция към Превенции” – ЦСП „Приморски“, намиращ се на ул. "Ген. Цимерман" №33,тел. 052/820-754,0884 690 311и ЦСП „Владислав Варненчик", намиращ се в ж.к. "Вл. Варненчик",Търговски комплекс, до бл 20 тел. 052/820-753,0884 690 350.

За повече информация: Ана Абрашева  - секретар на ОКБППМН, тел.: 052/820-770, Младежки дом, ст.8.

thumb6 varna ORIG