Програмата е приета с решение 156-4/4/11.02.2020 г.

 

„ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РИСКОВОТО ПОВЕДЕНИЕ СРЕД ДЕЦА И МЛАДИ ХОРА – 2020

 

ДЕЙНОСТИ

I.

ЦЕЛЕВО ФИНАНСИРАНЕ НА ПРЕВАНТИВНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ, ОСЪЩЕСТВЯВАНИ ОТ НПО

(§ 45-00, д.2/22/239 „Местна дейност –Превенции”)

1.

Финансиране на проекти на НПО за обща превенция на рисковото поведение сред деца и млади хора

Осъществява се в съответствие с изискванията на Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на проекти на неправителствени организации за превенция на рисковото поведение сред деца и млади хора – Община Варна, приета с решение  на ОбС – Варна. Финансирането се извършва на два трансфера.

2.

Дейности по Програма за психосоциална  рехабилитация и духовно обгрижване на лица, които са били зависими или са злоупотребявали с наркотични вещества

Изпълнител: сдружение „Отвори очи”

Дейностите се финансират в съответствие със Споразумение за сътрудничество между Варненска и Великопреславска Св.Митрополия и Община Варна. Програмата се изпълнява в съответствие с изискванията на Наредба № 8/07.09.2011 г. за условията и реда за осъществяване на програми за психосоциална рехабилитация на лица, които са били зависими или са злоупотребявали с наркотични вещества на МЗ и МТСП.

Субсидията се предоставя на три трансфера на основание сключен договор между Общината и сдружението.

3.

Образователна програма „Православните семейни ценности - превенция и лечение на зависимото поведение“

Изпълнител: сдружение „Отвори очи”

Дейностите се финансират в съответствие със Споразумение за сътрудничество между Варненска и Великопреславска Св.Митрополия и Община Варна.

Субсидията се предоставя на два трансфера на основание сключен договор между Общината и сдружението.

4.

Програма за психологическо консултиране и психотерапия на младежи (18-25 г.) в риск

Изпълнител: сдружение „Дружество по позитивна психотерапия в България”

Програмата се изпълнява в съответствие с изискванията на Наредба № 6/11.04.2014 г. за условията и реда за осъществяване на програми за превенция на употребата на наркотични вещества на МЗ и МОН.

Субсидията се предоставя на три трансфера на основание сключен договор между Общината и сдружението.

5.

Програма за посттравматична и вторична превенция на хора, извършили опит за самоубийство

Изпълнител: фондация „Суицидопревенция“

Субсидията се предоставя на три трансфера на основание сключен договор между Общината и фондацията.

6.

Програма за превенция на ХИВ/СПИН и СПИ сред деца и  млади хора в риск

Изпълнител:  Фондация „Център за социално-екологични практики“

Субсидията се предоставя на три трансфера на основание сключен договор между Общината и фондацията.

7.

Програма за превенция на трафика на хора с цел трудова експлоатация „Робски трудNO”

Изпълнител: сдружение „Младежка инициатива за устойчиво развитие“

Субсидията се предоставя на три трансфера на основание сключен договор между Общината и сдружението.

8.

Програма „Повишаване информираността на младите хора, относно рисковете при шофиране след употреба на алкохол и упойващи вещества“

Изпълнител: ОС на БЧК- Варна

Субсидията се предоставя на два трансфера на основание сключен договор между Общината и ОС на БЧК- Варна.

9.

Изследователска програма „Епидемиология и профил на острите интоксикации,  дължащи се на употреба на психоактивни вещества“

Изпълнител: сдружение „Живот без алкохол“

Субсидията се предоставя на два трансфера на основание сключeн договор между Общината и сдружението.

10.

Програма за мобилна работа за превенция на рисковото поведение, сред деца от ромска общност

Изпълнител:сдружение „Съучастие“

Субсидията се предоставя на три трансфера на основание сключeн договор между Общината и сдружението.

II.

Превенция сред деца и младежи в риск

програми и дейности със селективен и индикативен подход

 

(д.2/22/239 „Местна дейност –Превенции”)

11.

·       Програма за индикативна превенция на употребата на наркотични вещества сред деца в риск. Програмата се изпълнява от дирекция „Превенции“, в съответствие с изискванията на Наредба № 6/ 11.04.2014 г. за условията и реда за  осъществяване на програми за превенция на употребата на наркотични вещества на МЗ и МОН

·       Дейности по прилагането на местно ниво на Национална стратегия за борба с наркотиците и План за действие, Национална стратегия и програми за борба с трафика на хора (в.ч. и Национален механизъм за насочване и подпомагане на жертви на трафик), Национална програма за превенция и контрол на ХИВ/СПИН и СПИ, национални програми и правни норми, свързани с работата с деца с конфликт със закона, други национални стратегии и програми в областта на превенция на рисковото поведение          

III.

Превенция в училищна общност

програми и дейности с универсален подход

 

 (д.2/22/239 „Местна дейност –Превенции”)

12.

·       Програма за превенция на агресивното поведение сред ученици от I - IV клас

Програмата се изпълнява в ОУ „Ст. Михайловски“, ОУ „Капитан Петко войвода“, ОУ „Черноризец Храбър“, ОУ „Цар Симеон I“, СУ „Елин Пелин“, ОУ „Иван Рилски“, СУ „П.К.Яворов“, ОУ „В. Априлов“, ОУ „Й. Йовков“,ОУ „Н. Й. Вапцаров“

·       Програма за превенция на употребата на наркотични вещества сред ученици V-VII клас

Програмата се изпълнява съгласно изискванията на Наредба № 6/ 11.04.2014 г. на МЗ и МОН за условията и реда за  осъществяване на програми за превенция на употребата на наркотични вещества. Програмата е въведена в ОУ „Антон Страшимиров“, ОУ „Г. С. Раковски“, ОУ „Димчо Дебелянов“, ОУ „Добри Чинтулов“, ОУ „Константин Арабаджиев“, ОУ „Свети Иван Рилски“, ОУ „Иван Вазов“, СУ „Елин Пелин“, ОУ „Христо Ботев“, СУ „Любен Каравелов“, ОУ „Панайот Волов“, ОУ „Черноризец Храбър“, СУ „Неофит Бозвели“,СУ за ХНИ „К. Преславски“, ОУ „Захари Стоянов“, СУ „Климент Охридски“

·       Програма за превенция на рисковото поведение сред ученици VIII-XII клас

 

Програмата включва четири основни направления:

- Превенция на употребата на наркотични вещества (дейностите в това направление се осъществяват, в съответствие с изискванията на Наредба № 6/ 11.04.2014 г. за условията и реда за  осъществяване на програми за превенция на употребата на наркотични вещества на МЗ и МОН)

            - Превенция на трафика на хора

            - Превенция на рисковото сексуално общуване, ХИВ/СПИН и СПИ

            - Превенция на правонарушенията извършвани от деца

           Програмата се изпълнява в:

            - училища с разкрити превантивни клубове, работещи по метода „връстници обучават връстници“ - (I ЕГ, III ПМГ „Акад. Методий Попов“, IV ЕГ „Фр. Жолио-Кюри“, ГПЧЕ „Йоан Екзарх“, СУ за ХНИ „К. Преславски“, Професионална техническа гимназия,  МГ „Д-р П. Берон“, Професионална гимназия по туризъм "Проф. д-р Асен Златаров",  Варненска търговска гиманизия “Георги Стойков Раковски“, Професионална гимназия по икономика „д-р Иван Богоров“,  Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване “Н.Хайтов“, СУЕО „А.С Пушкин“

  - училища без разкрити превантивни клубове

·      Церемония „Младите хора и бъдещето“

Церемония по връчване на отличия на варненски училища за активното им участие и принос в развитието и осъществяването на общинската политика за превенция на рисковото поведение сред деца и млади хора

·       Годишна доброволческа среща по повод „5 декември - Международен ден на доброволеца“

·       Обучителни школи за ученици, работещи по метода “връстници обучават връстници“

IV.

Превантивни кампании и инициативи в общността

(д.2/22/239 „Местна дейност –Превенции”)

13.

Дейностите се организират от дирекция „Превенции“, съвместно с Общинския съвет по наркотичните – Варна (ОСНВ), Общинска комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (ОКБППМН), Местна комисия за борба с трафика на хора – Варна (МКБТХ), Консултативен съвет по превенция на ХИВ/СПИН

-      Кампания посветена на „Международния ден за безопасен интернет”,  в партньорство с Национален център за безопасен интернет

-      Кампания „Закъде пътуваш?“, в партньорство с Националната комисия за борба с трафика на хора, ОД на МВР, Бюро по труда – Варна, средни и висши учебни заведения, НПО и медии

-      Кампания „Открити дни на комисиите за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните“, в партньорство с  ОД на МВР и училища

-      Информационна кампания „Не шофирай ако си пил!”, в партньорство с  ОД на МВР – Варна, сектор „Пътна полиция”, Областен отдел „Автомобилна администрация“, Асоциация за защита на застраховани и пострадали при пътно транспортни произшествия, варненски  училища и университети, НПО и др.

-      Състезание - викторина „Ваканция, здравей! Да играем безопасно“,  в партньорство с ЦКБППМН,  ОД на МВР – Варна и училища.

-      Седмица посветена на „17 май - Международния ден за съпричастност със засегнатите от ХИВ/СПИН”, в партньорство с РЗИ – Варна, МУ – Варна, НПО

-      Кампания по повод  „26 юни – Международен ден против употребата и търговията с наркотици”, в партньорство с ОД на МВР,  здравни заведения, средни и висши учебни заведения, НПО и медии

-      Кампания „Синьо сърце“, посветена на „30 юли - Международния ден за борба с трафика на хора“, в партньорство с Националната комисия за борба с трафика на хора, ОД на МВР,  средни и висши учебни заведения, НПО и медии

-     Лятна антиСПИН кампания,  в партньорство с   РЗИ – Варна, МУ – Варна, организации, работещи по Националната програма за превенция и контрол на ХИВ/СПИН и СПИ 2017-2020 г.

-      Кампания по повод  „18 октомври – Европейски ден за борба с трафика на хора”, в партньорство с Националната комисия за борба с трафика на хора, ОД на МВР,  средни и висши учебни заведения, НПО и медии

-     Кампания по повод „1 декември – Световен ден за борба със СПИН”, в партньорство с  РЗИ – Варна, МУ – Варна, организации, работещи по Националната програма за превенция и контрол на ХИВ/СПИН и СПИ 2017-2020 г.

-       Други национални кампании на местно ниво

 

 

 

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.