ДЕЙНОСТИ

 

I.

ЦЕЛЕВО ФИНАНСИРАНЕ НА ПРЕВАНТИВНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ, ОСЪЩЕСТВЯВАНИ ОТ НПО

(д.2/22/239 „Местна дейност –Превенции”)

 
 

1.

Финансиране на проекти на НПО за обща превенция на рисковото поведение сред деца и млади хора

Осъществява се в съответствие с изискванията на Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на проекти на неправителствени организации за превенция на рисковото поведение сред деца и млади хора – Община Варна, приета с решение  №264-4/6/28.03.2012 г. на ОбС – Варна.Финансирането се извършва на два трансфера.

 

2.

Дейности по Програма за психосоциална  рехабилитация и духовно обгрижване на лица, които са били зависими или са злоупотребявали с наркотични вещества

Изпълнител: сдружение „Отвори очи”

Дейностите се финансират в съответствие със Споразумение за сътрудничество между Варненска и Великопреславска Св.Митрополия и Община Варна. Програмата се изпълнява с разрешение  рег. №1212/28.09.2015 г., издадено от директора на Националния център по наркомании, в съответствие с изискванията на Наредба № 8/07.09.2011 г. за условията и реда за осъществяване на програми за психосоциална рехабилитация на лица, които са били зависими или са злоупотребявали с наркотични вещества.

Програмата получи положително становище за финансиране на съвместно заседание на  Общински съвет по наркотичните вещества – Варна, Местна комисия за борба с трафика на хора -Варна, Общинска комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и Консултативен съвет по превенция на ХИВ/СПИН от 26.09.2017 г.

Субсидията се предоставя на три трансфера на основание ежегодно сключван договор между Общината и сдружението.

 

3.

Програма „Православните семейни ценности срещу хазарта “

Изпълнител: сдружение „Отвори очи”

Дейностите се финансират в съответствие със Споразумение за сътрудничество между Варненска и Великопреславска Св.Митрополия и Община Варна.

Програмата получи положително становище за финансиране на съвместно заседание на  Общински съвет по наркотичните вещества – Варна, Местна комисия за борба с трафика на хора -Варна, Общинска комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и Консултативен съвет по превенция на ХИВ/СПИН от 26.09.2017 г.

Субсидията се предоставя на два трансфера на основание ежегодно сключван договор между Общината и сдружението.

 

4.

Програма за психологическо консултиране и психотерапия на младежи (18-25 г.) в риск

Изпълнител: сдружение „Дружество по позитивна психотерапия в България”

Програмата е разработена в съответствие със Стратегически задачи 1.5 и 2.1 от Плана за действие към Националната стратегия за борба с наркотиците 2014-2018 г.  и се изпълнява съгласно разрешение  с рег. №502/15.11.2017 г., издадено от директора на Националния център по наркомании в съответствие с изискванията на Наредба № 6/ 11.04.2014 г. за условията и реда за  осъществяване на програми за превенция на употребата на наркотични вещества на МЗ и МОН

Програмата получи положително становище за финансиране на съвместно заседание на  Общински съвет по наркотичните вещества – Варна, Местна комисия за борба с трафика на хора -Варна, Общинска комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и Консултативен съвет по превенция на ХИВ/СПИН от 26.09.2017 г.

Субсидията се предоставя на три трансфера на основание ежегодно сключван договор между Общината и сдружението.

 

5.

Програма за превенция на самоубийствата сред деца и млади хора

Изпълнител: фондация „Суицидопревенция“

Програмата е разработена в съответствие с принципите и целите заложени в Националната Програма за превенция на самоубийства на МЗ и  със  Стратегически задача 2.1 от Плана за действие към Националната стратегия за борба с наркотиците 2014-2018 г.

Програмата получи положително становище за финансиране на съвместно заседание на  Общински съвет по наркотичните вещества – Варна, Местна комисия за борба с трафика на хора -Варна, Общинска комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и Консултативен съвет по превенция на ХИВ/СПИН от 26.09.2017 г.

Субсидията се предоставя на три трансфера на основание ежегодно сключван договор между Общината и фондацията.

 

6.

Програма за превенция на ХИВ/СПИН и СПИ сред млади хора в риск

Изпълнител:  Фондация „Център за социално-екологични практики“

Програмата е разработена в съответствие с Общинската стратегия за превенция на ХИВ/СПИН и СПИ 2016-2020г.: специфична цел 3., приоритетна област I т. 2 и  с Националната програма за превенция и контрол на ХИВ/СПИН и СПИ 2017-2020 г.: стратегически цели 1 и 4 и стратегически интервенции 4 и 6 от раздел Ж. Млади хора; деца и млади хора в риск

Програмата получи положително становище за финансиране на съвместно заседание на  Общински съвет по наркотичните вещества – Варна, Местна комисия за борба с трафика на хора -Варна, Общинска комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и Консултативен съвет по превенция на ХИВ/СПИН от 26.09.2017 г.

Субсидията се предоставя на три трансфера на основание ежегодно сключван договор между Общината и фондацията.

 

7.

Програма за консултиране на професионалисти за ранна идентификация и работа по случаи на трафик на хора

Изпълнител: сдружение „Младежка инициатива за устойчиво развитие“

Програмата е разработена в съответствие с Националната стратегия за борба с трафика на хора 2017-2021 г. и с Националния механизъм за насочване и подпомагане на жертви на трафик на хора.

Програмата получи положително становище за финансиране на съвместно заседание на  Общински съвет по наркотичните вещества – Варна, Местна комисия за борба с трафика на хора -Варна, Общинска комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и Консултативен съвет по превенция на ХИВ/СПИН от 26.09.2017 г.

Субсидията се предоставя на три трансфера на основание ежегодно сключван договор между Общината и сдружението.

 

II.

Превенция сред деца и младежи в риск

програми и дейности със селективен и индикативен подход   (д.2/22/239 „Местна дейност –Превенции”)

 
 
 

8.

·       Програма за индикативна превенция на употребата на наркотични вещества сред деца в риск. Програмата се изпълнява от дирекция „Превенции“, съгласно разрешение  с рег. №1108/12.08.2015 г., издадено от директора на Националния център по наркомании в съответствие с изискванията на Наредба № 6/ 11.04.2014 г. за условията и реда за  осъществяване на програми за превенция на употребата на наркотични вещества на МЗ и МОН

·       Кампания за ваксиниране срещу хепатит Б на  50 пълнолетни лица от ромски произход с рисково поведение, свързано с наркотици и/или сексуална експлоатация.  Дейностите се осъществяват в партньорство със сдружение „Съучастие“

·       Дейности по прилагането на местно ниво на Национална стратегия за борба с наркотиците и План за действие, Национална стратегия и програми за борба с трафика на хора (в.ч. и Национален механизъм за насочване и подпомагане на жертви на трафик), Национална програма за превенция и контрол на ХИВ/СПИН и СПИ, национални програми и правни норми, свързани с работата с деца с конфликт със закона, други национални стратегии и програми в областта на превенция на рисковото поведение

 

III.

Превенция в училищна общност

програми и дейности с универсален подход    (д.2/22/239 „Местна дейност –Превенции”)

 
 
 

9.

·       Програма за превенция на агресивното поведение сред ученици от I - IV клас

Програмата се изпълнява в ОУ „Ст. Михайловски“,ОУ „Капитан Петко войвода“,ОУ „Н. Вапцаров“,ОУ „Черноризец Храбър“,ОУ „Цар Симеон I“

·       Програма за превенция на употребата на наркотични вещества сред ученици V-VII клас

Програмата се изпълнява с разрешение  рег. №147/09.05.2017 г., издадено от директора на Националния център по наркомании,  съгласно изискванията на Наредба № 6/ 11.04.2014 г. на МЗ и МОН за условията и реда за  осъществяване на програми за превенция на употребата на наркотични вещества. Програмата се въвежда в ОУ „Антон Страшимиров“, ОУ „Г. С. Раковски“, ОУ „Димчо Дебелянов“, ОУ „Добри Чинтулов“, ОУ „Константин Арабаджиев“, ОУ „Свети Иван Рилски“, ОУ „Иван Вазов“, СУ „Елин Пелин“, ОУ „Христо Ботев“, СУ „Любен Каравелов“, ОУ „Панайот Волов“, ОУ „Черноризец Храбър“, СУ „Неофит Бозвели“,СУ за ХНИ „К. Преславски“

·       Програма за превенция на рисковото поведение сред ученици VIII-XII клас

Програмата включва четири основни направления:

- Превенция на употребата на наркотични вещества (дейностите в това направление се осъществяват  съгласно разрешение  с рег. №1601/04.12.2015 г., издадено от директора на Националния център по наркомании в съответствие с изискванията на Наредба № 6/ 11.04.2014 г. за условията и реда за  осъществяване на програми за превенция на употребата на наркотични вещества на МЗ и МОН)

            - Превенция на трафика на хора

            - Превенция на рисковото сексуално общуване, ХИВ/СПИН и СПИ

            - Превенция на рисковете в интернет пространството

   Програмата се изпълнява в:

            - училища с разкрити превантивни клубове, работещи по метода „връстници обучават връстници“ - (  I ЕГ, III ПМГ „Акад. Методий Попов“, IV ЕГ „Фр. Жолио-Кюри“, ГПЧЕ „Йоан Екзарх“, СУ за ХНИ „К. Преславски“, Професионална техническа гимназия,  МГ „Д-р П. Берон“, Професионална гимназия по туризъм "Проф. д-р Асен Златаров",  Варненска търговска гиманизия “Георги Стойков Раковски“, Професионална гимназия по икономика „д-р Иван Богоров“

  - училища без разкрити преванивни клубове, работещи по метода „връстници обучават връстници“  -  Професионална гимназия по текстил и моден дизайн, Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване, Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Васил Левски“, Професионална гимназия по електротехника, Варненска морска гимназия „Свети Николай Чудотворец“

·       Церемония „Младите хора и бъдещето“

Церемония по връчване на отличия на варненски училища за активното им участие и принос в развитието и осъществяването на общинската политика за превенция на рисковото поведение сред деца и млади хора

 

IV.

Превантивни кампании и инициативи в общността  (д.2/22/239 „Местна дейност –Превенции”)

 
 
 

10.

·         Информационна кампания „Не шофирай ако си пил!”, в партньорство с  ОД на МВР – Варна, сектор „Пътна полиция”, Асоциация за защита на застраховани и пострадали при пътно транспортни произшествия, варненски  средни училища, НПО и др.

·         Седмица посветена на „26 юни – Международен ден против употребата и търговията с наркотици”, в партньорство с Общински  съвет по наркотичните вещества – Варна,, ОД на МВР,  здравни заведения, средни и висши учебни заведения, НПО и медии

·         Кампания „Синьо сърце“, посветена на „30 юли - Международния ден за борба с трафика на хора“ , в партньорство с Националната комисия за борба с трафика на хора, Местна  комисия за борба с трафика на хора – Варна, ОД на МВР,  средни и висши учебни заведения, НПО и медии

·         Седмица посветена на „1 декември – Световен ден за борба със СПИН”, в партньорство с  Консултативен съвет по превенция на ХИВ/СПИН – Варна, РЗИ – Варна, МУ – Варна, организация – изпълнители  по Компоненти 4, 5, 6, 7, 8 и 9  от Националната програма за превенция и контрол на ХИВ/СПИН на МЗ

·            Градски  превантивен клуб за превенция на рисковото поведение  сред млади хора (15-25), работещ  по метода „връстници обучават връстници”.  Клубът е постоянна организирана форма на превантивна работа сред деца и млади хора в града. В него членуват доброволци - ученици и студенти, които са подготвени за осъществяване на превантивни дейности  по връстников подход в младежки групи за промотиране на здравословен и безрисков начин на живот  

 

 

V.

 Мониторинг и изследвания   (д.2/22/239 „Местна дейност –Превенции”) 

 
 
 

11.

·       Изследване сред 14-18 годишни младежи от осем училища за оценка на разпространението, нагласите и поведенията, свързани с употребата на психоактивни вещества

·       Изследователски модул „ Наркотици, сексуално поведение и трудова миграция“, част от представително социологическо проучване сред пълнолетното население на град Варна

       Изследванията се осъществяват в партньорство с Център за социални изследвания към ИУ- Варна

 

 

logo sport

Бисквитките ни улесняват при предоставянето на услугите ни. С използването на нашите услуги ни разрешавате да използваме бисквитки
Повече информация Ok