„ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РИСКОВОТО ПОВЕДЕНИЕ СРЕД ДЕЦА И МЛАДИ ХОРА – 2017”

 

 

ДЕЙНОСТИ

 

I.

ДЕЙНОСТИ, ПО ПРОГРАМА „МЛАДЕЖКА ЕВРОПЕЙСКА СТОЛИЦА“

(д.2/22/239 „Местна дейност –Превенции”)

 
 
 

1.

Национална доброволческа кампания „Лято без риск“.  Кампанията се организира от Общински съвет по наркотичните вещества – Варна, Местна комисия за борба с трафика на хора – Варна, Консултативен съвет по превенция на ХИВ/СПИ, в партньорство с Национален съвет по наркотичните вещества и общинските съвети по наркотичните вещества от  27 града в страната, Националната комисия за борба с трафика на хора и местните комисии за борба с трафика на хора в 9 града в страната и Национален съвет по превенция на СПИН, туберкулоза и СПИ.

В кампанията ще вземат участие доброволци  (ученици и студенти 15-25 г.), работещи  по метода „връстници обучават връстници“. Инициативата е  под патронажа на Кмета на Община Варна.

 

2.

Програма за финансиране на проекти на НПО за обща превенция на рисковото поведение сред деца и млади хора.

Програмата се осъществява в съответствие с изискванията на Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на проекти на неправителствени организации за превенция на рисковото поведение сред деца и млади хора – Община Варна, приета с решение  №264-4/6/28.03.2012 г. на ОбС – Варна.Финансирането се извършва на два трансфера.

 

II.

ЦЕЛЕВО ФИНАНСИРАНЕ НА ПРЕВАНТИВНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ, ОСЪЩЕСТВЯВАНИ ОТ НПО

(д.2/22/239 „Местна дейност –Превенции”)

 
 
 

3.

Дейности по Програма за психосоциална  рехабилитация и духовно обгрижване на лица, които са били зависими или са злоупотребявали с наркотични вещества”, осъществявана вПравославен център за духовно обгрижване на наркозависими „Св. Боян Енравота”  към Варненска и Великопреславска Св.Митрополия

Дейностите се финансират в съответствие със Споразумение за сътрудничество между Варненска иВеликопреславска Св.Митрополия и Община Варна и  съгласно разрешение  с рег. №1212/28.09.2015 г., издадено от директора на Националния център по наркомании, в съответствие с изискванията на Наредба № 8/07.09.2011 г.за условията и реда за осъществяване на програми за психосоциална рехабилитация на лица, които са били зависими или са злоупотребявали с наркотични вещества. Сдружението, съгласно Решение на Епархийския съвет на Варненска и Великопреславска Св.Митрополия по Протокол №2,§14 от 12.03.2010 г. управлява и изпълнява дейностите в  Център ”Св. Боян Енравота”. Дейностите се реализират чрез ежегодно сключван договор между Общината и сдружение „Отвори очи” на три трансфера.

 

4.

Кампания „Православните семейни ценности срещу агресията “

Дейностите  по кампанията се  финансират в съответствие със Споразумение за сътрудничество между Варненска и Великопреславска Св.Митрополия и Община Варна, чрез сключване на  договор между Общината и сдружение „Отвори очи” на два трансфера.

 

5.

Програма за психологическо консултиране и психотерапия на младежи (18-25 г.) в риск

Програмата се осъществява от сдружение „Дружество по позитивна психотерапия в България”. Финансирането се извършва чрез сключване на  договор между Общината и сдружението на три трансфера.

 

6.

Програма за превенция на самоубийствата при деца и млади хора

Програмата се осъществява от фондация „Суицидопревенция”. Финансирането се извършва чрез сключван е на договор между Общината и фондацията на три трансфера.

 

7.

Програма за превенция на ХИВ/СПИН и СПИ сред млади хора в риск

Програмата се осъществява от  Фондация „Център за социално-екологични практики“.Програмата е основана на принципите, целите, задачите и приоритетите, заложени в Национална програма за превенция и ХИВ и СПИ. Финансирането се извършва чрез сключване на договор между Общината и фондацията на три трансфера.

 

8.

Програма за консултиране на професионалисти за идентификация и насочване на жертви на трафик на хора

Програмата се осъществява от  сдружение „Младежка инициатива за устойчиво развитие“, съгласно решение на Местната комисия за борба с трафика на хора.Осъществява се в съответствие с Националния механизъм за насочване и подпомагане на жертви на трафик. Финансирането се извършва чрез сключване на договор между Общината и сдружението на три трансфера.

 

III.

Превантивни програми и дейности със селективен и индикативен подход

(д.2/22/239 „Местна дейност –Превенции”)

 
 
 

9.

 

 • Програма за индикативна превенция на употребата на наркотични вещества сред деца в риск. Програмата се изпълнява от дирекция „Превенции“, съгласно разрешение  с рег. №1108/12.08.2015 г., издадено от директора на Националния център по наркомании в съответствие с изискванията на Наредба № 6/ 11.04.2014 г. за условията и реда за  осъществяване на програми за превенция на употребата на наркотични вещества на МЗ и МОН
 • Кампания за ваксиниране срещу хепатит Б на  50 пълнолетни лица от ромски произход с рисково поведение, свързано с наркотици и/или сексуална експлоатация.  Дейностите се осъществяват в партньорство с НПО.
 • Дейности по прилагането на местно ниво на Национална стратегия за борба с наркотиците, Национална стратегия и програми за борба с трафика на хора (в.ч. и Национален механизъм за насочване и подпомагане на жертви на трафик), Национална програма за превенция и контрол на ХИВ/СПИН, други национални стратегии и програми в областта на превенция на рисковото поведение.
 

IV.

Превантивни програми и дейности с универсален подход в училищна общност

(д.2/22/239 „Местна дейност –Превенции”)

 
 
 

10.

 

 • Програма за превенция на агресивното поведение сред ученици от I - IV клас. Програмата се изпълнява в ОУ „Ст. Михайловски“, ОУ „Капитан Петко войвода“, ОУ „Н. Вапцаров“, ОУ „Хр. Ботев“, ОУ „Добри Войников“, ОУ „Иван Вазов“, ОУ „Черноризец Храбър“, ОУ „Цар Симеон I“, ОУ „Панайот Волов“
 • Програма за превенция на употребата на наркотични вещества сред ученици V-VII клас. Програмата ще бъде въведена, през учебната 2017/2018 г. в не по-малко от 15 училища, след издаване на разрешение за изпълнение съгласно изискванията на Наредба № 6/ 11.04.2014 г. на МЗ и МОН за условията и реда за  осъществяване на програми за превенция на употребата на наркотични вещества. Програмата ще се изпълнява в партньорство с ДИКПО-Варна на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”
 • Програма за превенция на употребата на наркотични вещества сред ученици VIII-XII клас.  Програмата се изпълнява от дирекция „Превенции“  съгласно разрешение  с рег. №1601/04.12.2015 г., издадено от директора на Националния център по наркомании в съответствие с изискванията на Наредба № 6/ 11.04.2014 г. за условията и реда за  осъществяване на програми за превенция на употребата на наркотични вещества на МЗ и МОН. Дейности по програмата се осъществяват в партньорство със сдружение „Асоциация на варненски организации за превенция на наркоманите“ (АВОПН). Програмата се изпълнява в  I ЕГ, III ПМГ „Акад. Методий Попов“, IV ЕГ „Фр. Жолио-Кюри“, ГПЧЕ „Йоан Екзарх“, НГХНИ „К. Преславски“, Професионална техническа гимназия,  МГ „Д-р П. Берон“
 • Програма за превенция на трафика на хора сред ученици VIII-XII клас. Програмата се изпълнява в  I ЕГ, III ПМГ „Акад. Методий Попов“, IV ЕГ „Фр. Жолио-Кюри“, ГПЧЕ „Йоан Екзарх“, НГХНИ „К. Преславски“, Професионална техническа гимназия,  МГ „Д-р П. Берон“, Професионална гимназия по текстил и моден дизайн, Варнанеска търговска гимназия „Г.С.Раковски“ и Професионална гимназия по туризъм „Проф. д-р Асен Златаров“
 • Превантивна програма „Сексуалност и здраве“ сред ученици VIII-XII клас.  Програмата се изпълнява в  I ЕГ, III ПМГ „Акад. Методий Попов“, IV ЕГ „Фр. Жолио-Кюри“, ГПЧЕ „Йоан Екзарх“, НГХНИ „К. Преславски“, Професионална техническа гимназия,  МГ „Д-р П. Берон“
 • Превантивна програма „Безопасен интернет“ сред ученици V-XII клас.  Програмата се изпълнява в I ЕГ, III ПМГ „Акад. Методий Попов“, IV ЕГ „Фр. Жолио-Кюри“, ГПЧЕ „Йоан Екзарх“, НГХНИ „К. Преславски“, Професионална техническа гимназия,  МГ „Д-р П. Берон“, ОУ „Ангел Кънчев“, ОУ „Йордан Йовков“, ОУ „Цар Симеон I“и ОУ „Черноризец Храбър“
 • Училищни  превантивни клубове за превенция на рисковото поведение  сред ученици VIII-XII клас, работещи  по метода „връстници обучават връстници”.  Училищните превантивни клубове са постоянна извънкласна организирана форма за осъществяване на превенция на рисковото поведение сред ученици от 8 до 12 клас в проблемни области като психоактивни вещества, рисково сексуално общуване, трафик на хора, асоциално поведение и рискове в онлайн пространството. Превантивната работа се осъществява по метода „връстници обучават връстници”. Клубовете се разкриват в училища, с числен състав на средната образователна степен над 500 ученика. Към настоящата учебна 2016/2017 година, превантивни клубове са разкрити в седем варненски училища – I ЕГ, III ПМГ „Акад. Методий Попов“, IV ЕГ „Фр. Жолио-Кюри“, ГПЧЕ „Йоан Екзарх“, НГХНИ „К. Преславски“, Професионална техническа гимназия и МГ „Д-р П. Берон“. През 2017 година ще бъдат разкрити нови три клуба.

 

 

V.

Превантивни кампании и инициативи в общността

(д.2/22/239 „Местна дейност –Превенции”)

 
 
 

11.

 
 • Седмица посветена на „Международен ден за безопасен интернет”,  в партньорство с Национален център за безопасен интернет и Фондация „ПИК”
 • Открити дни на комисиите за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, в партньорство с  ОД на МВР и училища
 • Информационна кампания „Не шофирай ако си пил!”, в партньорство с ОД на МВР – Варна, сектор „Пътна полиция”, Асоциация за защита на застраховани и пострадали при пътно транспортни произшествия, варненски  средни училища, НПО и др.
 • Състезание - викторина „Ваканция, здравей! Да играем безопасно“,  в партньорство с ЦКБППМН,  ОКБППМН, ОД на МВР – Варна и училища.
 • Седмица посветена на „26 юни – Международен ден против употребата и търговията с наркотици”, в партньорство с Общински  съвет по наркотичните вещества – Варна,, ОД на МВР,  здравни заведения, средни и висши учебни заведения, НПО и медии
 • Седмица посветена на „30 юли - Международния ден за борба с трафика на хора“ , в партньорство с Националната комисия за борба с трафика на хора, Местна  комисия за борба с трафика на хора – Варна, ОД на МВР,  средни и висши учебни заведения, НПО и медии
 • Лятна АНТИСПИН кампания, в партньорство с  Консултативен съвет по превенция на ХИВ/СПИН – Варна, РЗИ – Варна, МУ – Варна, организациии – изпълнители  по Компоненти 4, 5, 6, 7, 8 и 9  от Националната програма за превенция и контрол на ХИВ/СПИН на МЗ
 • Седмица посветена на „18 октомври – Европейски ден за борба с трафика на хора”, в партньорство с Националната комисия за борба с трафика на хора, Местна комисия за борба с трафика на хора – Варна, ОД на МВР,  средни и висши учебни заведения, НПО и медии
 • Национална среща „Нормативна уредба и подходи за работа с деца извършители или жертви на престъпления“ . В срещата участие ще вземат представители на съд, прокуратура, полиция, социални служби, училища, представители на местни администрации и съвети, НПО, медии и др.
 • Седмица посветена на „1 декември – Световен ден за борба със СПИН”, в партньорство с  Консултативен съвет по превенция на ХИВ/СПИН – Варна, РЗИ – Варна, МУ – Варна, организация – изпълнители  по Компоненти 4, 5, 6, 7, 8 и 9  от Националната програма за превенция и контрол на ХИВ/СПИН на МЗ
 • Градски  превантивен клуб за превенция на рисковото поведение  сред млади хора (15-25), работещ  по метода „връстници обучават връстници”.  Клубът е постоянна организирана форма на превантивна работа сред деца и млади хора в града. В него членуват доброволци - ученици и студенти, които са подготвени за осъществяване на превантивни дейности  по връстников подход в младежки групи за промотиране на здравословен и безрисков начин на живот.
 

VI.

Мониторинг и изследвания (д.2/22/239 „Местна дейност –Превенции”)

 
 
 

12.

    

 • Изследвания за разпространението, вида и тежестта на здравни и социални последици, свързани с употребата на психоактивни вещества
 • Изследователски модул „ Наркотици, сексуално поведение и трудова миграция“, част от представително социологическо проучване сред пълнолетното население на град Варна

       Изследванията се осъществяват в партньорство с Център за социални изследвания към ИУ- Варна, НПО и професионални лица.

 

 

 

 

 

thumb6 varna ORIG