ОБЩИНА ВАРНА, ДИРЕКЦИЯ „ПРЕВЕНЦИИ”

ПРЕВАНТИВЕН ЦЕНТЪР МЛАДОСТ

Варна, бул. „Владислав Варненчик”, бл.50 (до VarnaTowers)

телефони.: 052820751052 985099факс: 052 820 752

Превантивен център „Младост“ е структура в състава на дирекция „Превенции“.

Разположен в общински имот с обща площ 205 м2  (бул. „Вл. Варненчик”, бл.50 – предблоково пространство, до МОЛ – Двете кули). Състои се от 3 кабинета за индивидуално и фамилно консултиране, многофункционална зала с капацитет 35–40 места, арт-ателие.

В Центъра се осъществяват две постоянни програми на дирекция „Превенции”:

1. „Програма за ранни интервенции на деца и младежи с експериментална употреба/злоупотреба с наркотични вещества”.

2. „Програма за превенция на детското рисково поведение, породено от уязвимост на семейството и/или средата”.

Основен акцент в посочените програми е работата с деца с емоционални и поведенчески проблеми, както и укрепване на семейството при родители от уязвими групи или в риск.

Основните дейности по програмите включват:

 • разнообразни психотерапевтични техники на индивидуално, фамилно и групово ниво;
 • обучения, консултиране и психологична подкрепа на родители;
 • посредничество пред институции за решаване на разнородни социални проблеми;
 • структуриране на свободното време – арт-ателие, хип-хоп-ателие, театрално ателие, арт-терапия и др.
 • с експериментална употреба или злоупотреба на наркотици и алкохол;
 • с агресивно поведение, емоционално реагиране, отчуждение, апатия, конфликти при общуването с връстници и възрастни.
 • със зависимост на родител/родители към алкохол или наркотици;
 • в криза – разделени родители, процес на развод, упражняване на насилие от страна на родител;
 • с отсъстващ родител, поради естеството на работа (работа в чужбина и др.);
 • със смърт на родител/значим близък на детето;
 • в които за децата се грижат близки и роднини;
 • с осиновено дете;
 • в които родител сам отглежда детето си;
 • с други проблеми, налагащи подкрепа.
 • Активно включване на членовете от фамилната система, с цел подобряване на интеракциите в нея като основен ресурс за самопомощ;
 • Предоставяне на възможност децата свободно да изразяват своите актуални емоции и желания – конкретно потиснатите чувства на страх, агресия, вина и тревога, настъпили в резултат на фрустрацията в тесния семеен кръг;
 • Възстановяване на психологическите „щети” чрез провокация на творческия потенциал, даване воля на емоционалните потребности в изграждането на партньорства и създаване на приятелства с връстници, които да спомагат разрешаването на ранните или актуални емоционални трудности;
 • Чрез креативни и интерактивни подходи, стимулиране изграждането на умения при децата, в подкрепа на по-адаптивни форми на поведение и себереализация, респ. усвояване на нови модели в структуриране на поведението;
 • Социална зрялост, чрез интегриране на ресурсите в средата.

Дейностите по програмите имат единно управление и са изцяло финансирани от Община Варна, през бюджета на дирекция „Превенции“.

І. Проблемна ситуация и целева група

1. Проблемна ситуация

Нарастването броя на децата, отглеждани и възпитавани в рискова семейна среда; нарастването броя на деца и младежи с експериментална употреба на наркотици или проблемна употреба на алкохол, увеличават риска от поява на дезадаптивно поведение у децата. Това налага ранна превантивна работа с децата и техните семейства, с цел въздействие върху фамилната система за предотвратяване появата на дезадаптивното поведение на децата в училище, на улицата с връстници, в дома, в интернет-пространството; в социалното им функциониране като цяло.

2. Целева група:

а) деца и младежи:

б) семейства:

ІІ. Основни дейности

1.  Първичен контакт

Първично интервю за оценка на тежестта на проблема и оценка на нуждите; обща информация за лицето; историята проблемното поведение; физическо и психично състояние; социалното положение; индивидуални и фамилни ресурси за справяне с проблемната ситуация; причини за търсене на помощ. Запознаване с консултативните програми за работа в Центъра. При необходимост насочване към други програми, служби или лечебни заведения. Първичният контакт се извършва на място и по телефона.

                        2.Психологическо консултиране и психотерапия

Психологическо консултиране и психотерапия на основата на доброволност и конфиденциалност. За всяко дете/младеж - участник в програмите, след подписана декларация за съгласие от страна на родител/настойник, се изготвя план за работа – индивидуално или групово консултиране и психотерапия. В този план за работа задължително фигурира и консултирането на родители и значими близки; включването им в родителски групи, даване на „обратна връзка” при обективна невъзможност за осъществяване на посочените по-горе индивидуално и групово консултиране и психотерапия. Срокът за работа по случая се договоря в „Споразумение” между екипа на Центъра и семейството. В споразумението са описвани вида и броя на срещите (стандартния брой срещи – индивидуални/групови е 12).

Съпътстващо психологическото консултиране и психотерапия, е участието на децата/младежите в арт-ателие, функциониращо като част от дейността на Центъра.

                         3.Основни акценти от тематичния обхват в психологическото консултиране и психотерапия:

ІII. Насочване към Превантивен център „Младост”

Насочването към професионалната помощ и подкрепа на специалистите от Превантивен център „Младост” се извършва от: отдел „Закрила на детето”, Център за спешна медицинска помощ, Отделение по токсикология, училищна общност, лични лекари, организации и институции, работещи с деца с рисково поведение, родители, ползвали услугите на Центъра и др.

IV. Екип

Капка Николова – главен експерт в дирекция „Превенции”, координатор на Превантивен център „Младост”

Марина С. Иванова – старши експерт в дирекция „Превенции”

Д-р Александър Попов – психиатър, експерт по зависимостите

Константин Воденичаров – психолог-психотерапевт

Диляна Атанасова - психолог

Илка Димитрова – художник          

V. Информация и предварително записване: на телефони: 052 820 751; 052985099

Капка Николова - координатор на Превантивен център „Младост”

           Марина Иванова - старши експерт, Община Варна, дирекция „Превенции”,

logo sport

Бисквитките ни улесняват при предоставянето на услугите ни. С използването на нашите услуги ни разрешавате да използваме бисквитки
Повече информация Ok